تقویم آموزشی دبستان

1- شروع کلاس‌های تابستانی ۱۷ تیر ۹۷

2- اختتامیه کلاس‌های تابستانی و افتتاحیه هاوس سیستم ۲۴ امرداد ۹۷

1 اختتامیه تابستان اختتامیه کلاس‌ها با برگزاری جشنواره دست سازه‌ها، اجرای برنامه توسط دانش آموزان و همراه با افتتاحیه هاوس سیستم خواهد بود.

3- شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول ۱مهر ۹۷

4- پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول ۵ دی ۹۷

5- شروع آزمون‌های نیمسال اول ( پیش بینی ) ۸ دی ۹۷

1 آزمون‌های نیمسال اول کلیه آزمون‌ها عملکردی می باشند.

6- پایان آزمون‌های نیمسال اول ( پیش بینی ) ۲۲ دی ۹۷

7- شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم ۲۳ دی ۹۷

8- پایان کلاس های درسی نیمسال دوم ۱۸ اردیبهشت ۹۸

9- آغاز آزمون‌های پایانی نیمسال دوم ( پیش بینی ) ۲۱ اردیبهشت ۹۸

10- اتمام آزمون‌های پایانی نیمسال دوم ( پیش بینی ) ۵ خرداد ۹۸