تقویم آموزشی دبستان

1- شروع کلاس‌های تابستانی دبستان 20 تیر 1401

ردیف: 1
عنوان: کلاس‌های تابستانی دبستان
توضیح: با هدف مرور آموخته‌های سال تحصیلی پیشین و یادگیری مهارت‌های جدید توام با سرگرمی این دوره برگزار می‌گردد.

2- اختتامیه کلاس‌های تابستانی دبستان 26 امرداد 1401

ردیف: 1
عنوان: اختتامیه تابستان (دبستان)
توضیح: پایان دوره کلاس‌های تابستانی، اختتامیه دوره با برگزاری مراسمی به صورت حضوری اجرا می‌شود. همچنین جشنواره دست‌سازه‌ها(فعالیت‌هایی که در بازه کلاس‌های تابستانی انجام شده است) نیز به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

3- شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول دبستان 2 مهر 1401

ردیف: 1
عنوان: شروع کلاس‌های نیمسال اول دبستان
توضیح: شروع جدی آموزش و کلاس‌های درسی با هدف آموزش موثر به صورت حضوری از مهر ماه آغاز خواهد شد.

4- پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول دبستان 21 دی 1401

ردیف: 1
عنوان: پایان کلاس‌های نیمسال اول دبستان
توضیح: بخشی از آموزش درسی تا 8 دی ماه انجام می‌شود. در پایان این دوره ارزشیابی دانش‌آموزان جهت بررسی میزان یادگیری آن ها صورت می‌گیرد.

5- بازه برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال اول دبستان 10 الی 18 دی 1401

ردیف: 1
عنوان: طرح سنجش استعداد نیمسال اول دبستان
توضیح: طرح سنجش استعداد که به صورت عملکردی می‌باشد و ارزیابی دانش‌آموزان در دروس مختلف انجام خواهد شد، همچنین به صورت موازی شناسایی استعداد آنان نیز انجام خواهد شد.
ردیف: 2
عنوان: پایه‌های مرتبط
توضیح: این طرح در پایه‌های اول تا ششم انجام خواهد شد.

7- شروع برگزاری هفته ملی علوم 24 دی 1401

ردیف: 1
عنوان: هفته ملی علوم
توضیح: این هفته به منظور آشنایی دانش‌آموزان با علوم مختلف و تقویت کار گروهی و آشنایی با افراد موفق در زمینه‌های مختلف علمی طی یک هفته در سطح مدارس علوی برگزار می‌شود.

8- پایان برگزاری هفته ملی علوم 28 دی 1401

ردیف: 1
عنوان: مسابقه پوستر یا ارائه پاورپوینت
توضیح: هفته ملی علوم در سطح مدارس علوی با برگزاری مسابقه پوستر یا ارائه پاورپوینت توسط دانش‌آموزان بر مبنای آشنایی با علوم مختلف به پایان خواهد رسید.

9- شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم دبستان 3 بهمن 1401

ردیف: 1
عنوان: شروع کلاس‌های نیمسال دوم دبستان
توضیح: آموزش جدی و کلاس‌های درسی به صورت حضوری با هدف آموزش موثر از بهمن ماه آغاز خواهد شد.

10- پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم دبستان 31 اردیبهشت 1402

ردیف: 1
عنوان: پایان کلاس‌های نیمسال دوم دبستان
توضیح: بخشی از آموزش درسی تا 13 اردیبهشت ماه انجام می شود. در پایان این دوره ارزشیابی دانش‌آموزان جهت بررسی میزان یادگیری آن‌ها صورت می‌گیرد.

11- بازه برگزاری طرح سنجش استعداد نیمسال دوم دبستان 20 اردیبهشت الی 11 خرداد 1402

ردیف: 1
عنوان: طرح سنجش استعداد
توضیح: طرح سنجش استعداد به صورت عملکردی بوده، به ارزیابی دانش‌آموزان در دروس مختلف پرداخته، همچنین به صورت موازی به شناسایی استعداد آنان نیز می‌پردازد.
ردیف: 2
عنوان: پایه‌های مرتبط
توضیح: این طرح در پایه‌های اول تا پنجم برگزار می‌گردد، سنجش پایه ششم به صورت هماهنگ در سطح کشور، از تاریخ 1 خرداد لغایت 13 خرداد ماه برگزار خواهد شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: