تقویم آموزشی دهم

1- کلاس‌های تابستانی 22 تیر لغایت 1 شهریور

1 شروع کلاس‌های تابستانی 22 تیر
2 پایان کلاس‌های تابستانی 1شهریور
3 تعداد هفته‌های آموزشی 5 هفته
4 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۳ جلسه
5 تعداد جلسات آموزشی در هفته 9 جلسه
6 مدت زمان هر جلسه 90 دقیقه

2- کلاس‌های نیمسال اول 1 مهر لغایت 28 آذر

1 شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول ۱ مهر
2 پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول ۲۸ آذر
3 تعداد هفته‌های آموزشی در نیمسال اول ۱۳ هفته
4 تعداد روزهای آموزشی ۵ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه آموزشی 90 دقیقه

3- آزمون‌های نیمسال اول 1 دی لغایت 19 دی

1 شروع آزمون‌های نیمسال اول ۱ دی
2 پایان آزمون‌های نیمسال اول 19دی

4- کلاس‌های نیمسال دوم 21 دی لغایت 31 اردیبهشت

1 شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم 21 دی
2 پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم 31 اردیبهشت
3 تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال دوم ۱۴ هفته
4 تعداد روزهای آموزشی ۵ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه آموزشی 90 دقیقه

5- آزمون‌های نیمسال دوم 5 خرداد لغایت 26 خرداد

1 شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم 5 خرداد
2 پایان آزمون‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم 26 خرداد