تقویم آموزشی دهم

1- کلاس‌های تابستانی 21 تیر لغایت 30 مرداد

1 شروع کلاس‌های تابستانی 21 تیر
2 پایان کلاس‌های تابستانی 30 مرداد
3 تعداد هفته‌های آموزشی 6 هفته
4 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۳ جلسه
5 تعداد جلسات آموزشی در هفته 9 جلسه
6 مدت زمان هر جلسه 90 دقیقه

2- کلاس‌های نیمسال اول 1 مهر لغایت 27 آذر

1 شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی 1 مهر
2 پایان کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی 27 آذر
3 تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال اول 13 هفته
4 تعداد روزهای آموزشی ۵ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه آموزشی 90 دقیقه

3- آزمون‌های نیمسال اول 29 آذر لغایت 18 دی

1 شروع آزمون‌های نیمسال اول 1 دی
2 پایان آزمون‌های نیمسال اول 19 دی

4- کلاس‌های نیمسال دوم 20 دی لغایت 30 اردیبهشت

1 شروع کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 20 دی
2 پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 30 اردیبهشت
3 تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال دوم ۱۴ هفته
4 تعداد روزهای آموزشی ۵ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه آموزشی 90 دقیقه

5- آزمون‌های نیمسال دوم 1 خرداد لغایت 20 خرداد

1 شروع آزمون‌های نیمسال دوم 1 خرداد
2 پایان آزمون‌های نیمسال دوم 20 خرداد