تقویم آموزشی دهم

1- کلاس‌های تابستانی ۲۳ تیر لغایت ۳۰ مرداد

1 شروع کلاس‌های تابستانی ۲۳ تیر
2 پایان کلاس‌های تابستانی ۳۰ مرداد
3 تعداد هفته‌های آموزشی ۶ هفته
4 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۳ جلسه
5 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۱۰ جلسه
6 مدت زمان هر جلسه ۱:۳۰ ساعت

2- کلاس‌های نیمسال اول ۱ مهر لغایت ۲۸ آذر

1 شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول ۱ مهر
2 پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول ۲۸ آذر
3 تعداد هفته‌های آموزشی در نیمسال اول ۱۳ هفته
4 تعداد روزهای آموزشی ۵ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه آموزشی ۱:۳۰ ساعت

3- آزمون‌های نیمسال اول ۱ دی لغایت ۲۰ دی

1 شروع آزمون‌های نیمسال اول ۱ دی
2 پایان آزمون‌های نیمسال اول ۲۰ دی

4- کلاس‌های نیمسال دوم ۲۲ دی لغایت ۳۰ اردیبهشت

1 شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم ۲۲ دی
2 پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم ۳۰ اردیبهشت
3 تعداد هفته‌های آموزشی نیمسال دوم ۱۴ هفته
4 تعداد روزهای آموزشی ۵ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه آموزشی ۱:۳۰ ساعت

5- آزمون‌های نیمسال دوم ۱ خرداد لغایت ۲۲ خرداد

1 شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم ۱ خرداد
2 پایان آزمون‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم ۲۲ خرداد