تقویم آموزشی دوازدهم انسانی

1- تابستان ۱۶ تیر لغایت ۲۲ شهریور

1 شروع کلاس‌های تابستانی ۱۶ تیر
2 پایان کلاس‌های تابستانی ۲۲ شهریور
3 تعداد هفته‌های آموزشی ۱۰ هفته
4 تعداد روزهای آموزشی در هفته ۴ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه ۱:۳۰ ساعت

2- سال تحصیلی ۱ مهر لغایت ۳۰ خرداد

1 شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول ۱ مهر
2 پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول ۲۹ آذر
3 اردوی مطالعاتی جمع‌بندی نیمسال اول ۱ دی لغایت ۲۰ دی
4 شروع آزمون‌های نیمسال اول ۱ دی
5 پایان آزمون‌های نیمسال اول ۲۰ دی
6 شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم ۲۲ دی
7 پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم ۱۶ فروردین
8 اردوی مطالعاتی جمع‌بندی دروس پایه ۱۷ فروردیت لغایت ۳۰ فروردین
9 اردوی مطالعاتی جمع‌بندی سال تحصیلی ۳۱ فروردین لغایت ۱۳ اردیبهشت
10 شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم ۱۴ اردیبهشت
11 پایان آزمون‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم ۱۳ خرداد
12 تعداد هفته‌های آموزشی ۲۶ هفته
13 تعداد روزهای آموزشی ۴+۱ روز
14 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
15 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۱۶ جلسه
16 مدت زمان هر جلسه آموزشی ۱:۳۰ ساعت