تقویم آموزشی دوازدهم ریاضی و تجربی

1- تابستان 15 تیر لغایت 15 شهریور

1 شروع کلاس‌های تابستانی 15 تیر
2 پایان کلاس‌های تابستانی 15 شهریور
3 تعداد هفته‌های آموزشی 9 هفته
4 تعداد روزهای آموزشی در هفته ۵ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه ۱:۳۰ ساعت

2- سال تحصیلی 1 مهر لغایت 23 خرداد

1 شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول ۱ مهر
2 پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول ۲۹ آذر
3 اردوی مطالعاتی جمع‌بندی نیمسال اول 1 دی لغایت 19 دی
4 شروع آزمون‌های نیمسال اول ۱ دی
5 پایان آزمون‌های نیمسال اول ۲۰ دی
6 شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم 21 دی
7 پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم 12 اردیبهشت
8 اردوی مطالعاتی جمع‌بندی دروس 13اردیبهشت لغایت 26 اردیبهشت
10 شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم 27 اردیبهشت
11 پایان آزمون‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم 22 خرداد
12 تعداد هفته‌های آموزشی ۲۷ هفته
13 تعداد روزهای آموزشی ۵+۱ روز
14 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
15 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
16 مدت زمان هر جلسه آموزشی ۱:۳۰ ساعت