تقویم آموزشی دوازدهم ریاضی و تجربی

1- تابستان 14 تیر لغایت 13 شهریور

1 شروع کلاس‌های تابستانی 14 تیر
2 پایان کلاس‌های تابستانی 13 شهریور
3 تعداد هفته‌های آموزشی 9 هفته
4 تعداد روزهای آموزشی در هفته ۵ روز
5 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
6 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
7 مدت زمان هر جلسه 90 دقیقه

2- سال تحصیلی 1 مهر لغایت 20 خرداد

1 شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی 1 مهر
2 پایان کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی 27 آذر
3 اردوی مطالعاتی جمع‌بندی نیمسال اول 1 لغایت 18 دی
4 شروع آزمون‌های نیمسال اول 29 آذر
5 پایان آزمون‌های نیمسال اول 18 دی
6 شروع کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 20 دی
7 پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 10 اردیبهشت
8 اردوی مطالعاتی جمع‌بندی دروس 10 لغایت 30 اردیبهشت
10 شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم 1 خرداد
11 پایان آزمون‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 20 خرداد
12 تعداد هفته‌های آموزشی ۲۷ هفته
13 تعداد روزهای آموزشی 5 روز
14 تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۴ جلسه
15 تعداد جلسات آموزشی در هفته ۲۰ جلسه
16 مدت زمان هر جلسه آموزشی 90 دقیقه