تقویم آموزشی متوسطه اول

1- کلاس‌های تابستان تیر 98

1 برگزاری مراسم افتتاحیه 17 تیر 98
2 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی اول 17 تا 20 تیر 98
3 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی دوم 24 تا 27 تیر 98
4 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی سوم 31 تیر تا 3 مرداد 98
5 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی چهارم 7 تا 10 مرداد 98
6 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی پنجم 14 تا 17 مرداد 98

2- آزمون‌های تابستان 21 تا 23 مرداد 98

1 آزمون ریاضی 20 مرداد 98
2 آزمون علوم 22 مرداد 98

3- برگزاری مراسم اختتامیه و ارائه کارنامه‌آموزشی‌- پژوهشی 23 مرداد 98

4- کلاس‌های طی سال مهر 98

1 شروع نیمسال اول تحصیلی برگزاری مراسم افتتاحیه،شروع کلاس‌های آموزشی،1 مهر 98
2 پایان نیمسال اول تحصیلی پایان کلاس‌های آموزشی نیمسال اول، 27 آذر 98
3 شروع آزمون های نیمسال اول هفته اول دی 98
4 پایان آزمون های نیمسال اول هفته سوم دی 98
5 اردوی برون استانی 23 تا 27 دی 98
6 شروع نیمسال دوم تحصیلی شروع کلاس‌های آموزشی نیمسال دوم، 1 بهمن 98
7 پایان نیمسال دوم تحصیلی پایان کلاس‌های آموزشی نیمسال دوم، 31 اردیبهشت 98

6- کلاس‌های آمادگی مسابقات هفته چهارم دی 98

1 آمادگی مسابقات ریاضی : IMC 29 دی تا 17 بهمن 98

7- اختتامیه پایان سال‌تحصیلی 30 خرداد 98 (برگزاری مراسم اختتامیه و ارائه کارنامه آموزشی- پژوهشی پایان سال تحصیلی)

8- اردوی مطالعاتی آمادگی آزمون های پا به پا

1 اردوی مطالعاتی 5 تا 8 آبان 98 (هر 3 پایه)
2 اردوی مطالعاتی 17 تا 20 آذر 98 (هر 3 پایه)
3 اردوی مطالعاتی 13 تا 16 بهمن 98 (هر 3 پایه)
4 اردوی مطالعاتی 11 تا 15 اسفند 98 (فقط نهم)
5 اردوی مطالعاتی 24 تا 27 فروردین 98 (هر 3 پایه)
6 اردوی مطالعاتی 15 تا 18 اردیبهشت 98 ((فقط نهم)

9- مسابقات علمی طی سال تحصیلی

1 مسابقات ریاضی:IMC اسفند 98 و اردیبهشت 99