تقویم آموزشی متوسطه اول

1- کلاس‌های تابستان 29 تیر 1399

1 برگزاری مراسم افتتاحیه 22 تیر 1399
2 برگزاری کلاس‌های تابستان در هفته اول 22 لغایت 25 تیر 1399
3 برگزاری کلاس‌های تابستان در هفته دوم 29 تیر لغایت 1 مرداد 1399
4 برگزاری کلاس‌های تابستان در هفته سوم 5 لغایت 8 مرداد 1399
5 برگزاری کلاس‌های تابستان در هفته چهارم 12 لغایت 15 مرداد 1399
6 برگزاری کلاس‌های تابستان در هفته پنجم 19 لغایت 22 مرداد 1399

2- آزمون‌های تابستان 30 مرداد 1399

1 آزمون پایش 30 مرداد 1399

3- برگزاری مراسم اختتامیه و ارائه کارنامه آموزشی و پژوهشی هفته اول شهریور 1399

4- کلاس‌های طی سال 15 شهریور 1399

1 آغاز نیمسال اول سال تحصیلی 15 شهریور 1399
2 پایان نیمسال اول سال تحصیلی 27 آذر 1399
3 آغاز آزمون‌های نیمسال اول سال تحصیلی 1 دی 1399
4 پایان آزمون‌های نیمسال اول سال تحصیلی 17 دی 1399
5 اردوی برون استانی نیمه دوم دی 1399
6 آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی 27 دی 1399
7 پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 31 اردیبهشت 1400

5- کلاس‌های آمادگی مسابقات هفته چهارم دی 1399

1 آمادگی مسابقات ریاضی IMC 29 دی لغایت 17 بهمن 1399

6- آزمون همگام در زنگ آزمون (شنبه‌ها)، هر هفته یک آزمون تشریحی از یک درس برگزار می‌شود.

1 همگام 1 12 مهر لغایت 17 آبان 1399
2 همگام 2 24 آبان لغایت 22 آذر 1399
3 همگام 3 4 بهمن لغایت 2 اسفند 1399
4 همگام 4 9 اسفند 1399 لغایت 18 اردیبهشت 1400

7- آزمون پا‌به‌پا آزمون‌های جامع متوسطه اول (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم)

1 پا‌به‌پا شماره 2 1399/08/09 دروس شامل حساب و هندسه، فیزیک و شیمی، زیست و زمین، فارسی، عربی، زبان انگلیسی، پیام‌های آسمان، قرآن و مطالعات اجتماعی
2 پا‌به‌پا شماره 4 1399/09/21 دروس شامل حساب و هندسه، فیزیک و شیمی، زیست و زمین، فارسی، عربی، زبان انگلیسی، پیام‌های آسمان، قرآن و مطالعات اجتماعی
3 پا‌به‌پا شماره 7 1399/12/15 دروس شامل حساب و هندسه، فیزیک و شیمی، زیست و زمین، فارسی، عربی، زبان انگلیسی، پیام‌های آسمان، قرآن و مطالعات اجتماعی
4 پا‌به‌پا شماره 9 1400/02/17 دروس شامل حساب و هندسه، فیزیک و شیمی، زیست و زمین، فارسی، عربی، زبان انگلیسی، پیام‌های آسمان، قرآن و مطالعات اجتماعی

8- آزمون پیک نوروزی آزمون تستی پیک نوروزی تاریخ 1400/01/14

9- آزمون پرتاب ویژه پایه نهم (آزمون‌های ورودی مدارس خاص) در تاریخ 1400/01/27

10- تقویم توزیع کارنامه توزیع کارنامه‌های آموزشی و انضباطی

1 کارنامه آزمون پایش تابستان هفته اول شهریور 1399
2 کارنامه همگام 1 هفتته چهارم آبان 1399
3 کارنامه نیمسال اول تحصیلی هفته اول بهمن 1399
4 کارنامه همگام 3 هفته سوم اسفند 1399
5 کارنامه نیمسال دوم تحصیلی هفته چهارم خرداد 1400

11- اختتامیه سال تحصیلی 31 خرداد 1399 (برگزاری مراسم اختتامیه و ارائه کارنامه آموزشی و پژوهشی پایان سال تحصیلی)

12- اردوی مطالعاتی آمادگی آزمون‌های پا‌به‌پا

1 اردو مطالعاتی 1 از یکشنبه 4 آبان لغایت چهارشنبه 7 آبان 1399
2 اردو مطالعاتی 2 از یکشنبه 16 آذر لغایت چهارشنبه 19 آذر 1399
3 اردو مطالعاتی 3 از یکشنبه 3 اسفند لغایت چهارشنبه 6 اسفند 1399
4 اردو مطالعاتی 4 از یکشنبه 12 اردیبهشت لغایت چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400

13- مسابقات علمی طی سال تحصیلی

1 مسابقات ریاضی IMC اسفند 1399
2 مسابقات پژوهشی طی سال تحصیلی