تقویم آموزشی متوسطه اول

1- کلاس‌های‌ تابستان تیر ۹۷

1 برگزاری مراسم افتتاحیه ۱۷‌ تیر‌ ۹۷
2 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی اول ۱۷‌‌‌ تا ۲۰‌ تیر‌ ۹۷
3 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی دوم ۲۴‌ تا‌ ۲۷‌‌ تیر‌ ۹۷
4 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی سوم ۳۱‌ تیر‌ تا‌ ۳‌ مرداد‌ ۹۷
5 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی چهارم ۷ تا ۱۰ مرداد ۹۷
6 برگزاری کلاس‌های دوره تابستان و برگزاری اردوی پنجم ۱۴ تا ۱۷ مرداد ۹۷

2- آزمون‌های تابستان ۲۱ تا ۲۴‌ مرداد ۹۷

1 آزمون‌ حساب‌‌ و‌ هندسه ۲۱ مرداد ۹۷
2 آزمون‌‌‌ فیزیک‌ و شیمی ۲۲ مرداد ۹۷
3 آزمون زیست‌ و زمین ۲۳ مرداد ۹۷
4 آزمون زبان‌ تخصصی ۲۴ مرداد ۹۷

3- برگزاری مراسم اختتامیه و ارائه کارنامه‌آموزشی‌- پژوهشی 31 مرداد 97

4- کلاس‌های طی‌ سال مهر ۹۷

1 شروع نیمسال اول تحصیلی برگزاری مراسم افتتاحیه،شروع کلاس‌های آموزشی،۱ مهر ۹۷
2 پایان نیمسال اول تحصیلی پایان کلاس‌های آموزشی نیمسال اول، ۲۷ آذر ۹۷
3 شروع آزمون های نیمسال اول هفته چهارم آذر ۹۷
4 پایان آزمون های نیمسال اول هفته سوم دی ۹۷
5 اردوی برون استانی ۲۳ تا ۲۷ دی ۹۷
6 شروع نیمسال دوم تحصیلی شروع کلاس‌های آموزشی نیمسال دوم،‌ ۲۹ دی ۹۷
7 پایان نیمسال دوم تحصیلی پایان کلاس‌های آموزشی نیمسال‌ دوم، ۳۱ اردیبهشت ۹۷

5- کلاس‌های مکمل آذر ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ (آمادگی آزمون‌های تشریحی‌)

1 حساب آذر ۹۷ و اردیبهشت ۹۸،برای هر تاریخ ۴ جلسه
2 هندسه آذر ۹۷ و اردیبهشت ۹۸،برای هر تاریخ ۴ جلسه
3 فیزیک شیمی آذر ۹۷ و اردیبهشت ۹۸،برای هر تاریخ ۴ جلسه
4 زیست زمین آذر ۹۷ و اردیبهشت ۹۸،برای هر تاریخ ۴ جلسه

6- کلاس‌های آمادگی مسابقات هفته چهارم دی ۹۷

1 آمادگی مسابقات ریاضی : IMC ۲۹ دی تا ۱۷ بهمن ۹۷

7- اختتامیه‌ پایان سال‌تحصیلی ۳۰ خرداد ۹۷ (برگزاری مراسم اختتامیه و ارائه کارنامه آموزشی- پژوهشی پایان سال‌ تحصیلی)

8- اردوی مطالعاتی آمادگی آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سر و سامان

1 اردوی مطالعاتی ۲۷ تا ۳۰ آبان ۹۷ (هر ۳ پایه)
2 اردوی مطالعاتی ۲۳ تا ۲۶ آذر ۹۷ (فقط نهم)
3 اردوی مطالعاتی ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۹۷ (هر ۳ پایه)
4 اردوی مطالعاتی ۱۲ تا ۱۵ اسفند ۹۷ (هر ۳ پایه)
5 اردوی مطالعاتی ۲۵ تا ۲۸ فروردین ۹۸ (فقط نهم)
6 اردوی مطالعاتی ۱۵ تا ۱۸ اردیبهشت ۹۸ (هر ۳ پایه)

9- مسابقات علمی طی سال تحصیلی

1 مسابقات ریاضی:IMC بهمن و اسفند ۹۷
2 مسابقه علمی کانگورو فروردین‌ ۹۸