تقویم مشاوره ای اول دبستان

1- دوره‌ی مهارت های زندگی هفته‌ی اول مهر

2- سلام و احوالپرسی هفته‌ی دوم مهر

3- گفتگوی مودبانه هفته‌ی سوم مهر

4- نظم و ترتیب هفته‌ی چهارم مهر

5- تغذیه‌ی سالم هفته‌های اول و دوم آبان

6- بهداشت فردی هفته‌های سوم و چهارم آبان

7- فیلم یا کتاب هفته‌ی اول آذر

8- مسئولیت پذیری هفته‌های دوم، سوم و چهارم آذر و اول دی

9- صبوری کردن هفته‌های دوم و سوم دی

10- رعایت قوانین هفته‌ی چهارم دی

11- فیلم یا کتاب هفته‌ی اول بهمن

12- همدلی کردن هفته‌های دوم و سوم بهمن

13- کارگروهی هفته‌ی چهارم بهمن

14- رعایت حقوق دیگران هفته‌ی اول اسفند

15- امانتداری هفته‌ی دوم اسفند

16- ارتباط موثر هفته‌های سوم اسفند و سوم فروردین

17- فیلم و کتاب هفته‌ی چهارم فروردین

18- مدیریت هیجانات ناخوشایند هفته‌های اول و دوم اردیبهشت

19- مراقبت از محیط زیست هفته‌ی سوم اردیبهشت

20- جشن مهارت‌های زندگی هفته‌ی چهارم اردیبهشت