تقویم مشاوره ای اول دبستان

1- دوره مهارت‌های زندگی هفته اول مهر

2- سلام و احوالپرسی هفته دوم مهر

3- گفتگوی مودبانه هفته سوم مهر

4- نظم و ترتیب هفته چهارم مهر

5- تغذیه‌ی سالم هفته‌های اول و دوم آبان

6- بهداشت فردی هفته‌های سوم و چهارم آبان

7- فیلم یا کتاب هفته اول آذر

8- مسئولیت پذیری هفته‌های دوم، سوم و چهارم آذر و اول دی

9- صبوری کردن هفته‌های دوم و سوم دی

10- رعایت قوانین هفته چهارم دی

11- فیلم یا کتاب هفته اول بهمن

12- همدلی کردن هفته‌های دوم و سوم بهمن

13- کارگروهی هفته چهارم بهمن

14- رعایت حقوق دیگران هفته اول اسفند

15- امانتداری هفته دوم اسفند

16- ارتباط موثر هفته‌های سوم اسفند و سوم فروردین

17- فیلم و کتاب هفته چهارم فروردین

18- مدیریت هیجانات ناخوشایند هفته‌های اول و دوم اردیبهشت

19- مراقبت از محیط زیست هفته سوم اردیبهشت

20- جشن مهارت‌های زندگی هفته چهارم اردیبهشت