تقویم مشاوره ای پیش دبستان

1- دوره‌ی مهارت‌های زندگی هفته‌ی اول مهر

2- بهداشت فردی هفته‌های دوم و سوم مهر

3- مهارت خودیاری هفته های چهارم مهر و اول آبان

4- نظم و ترتیب و نظافت هفته‌های دوم و سوم آبان

5- آداب سفره هفته‌های چهارم آبان و اول آذر

6- آداب معاشرت هفته‌های دوم و سوم آذر

7- کمک به پدر و مادر هفته‌ی چهارم آذر

8- گردش تفریحی هفته‌ی اول دی

9- روابط دوستانه هفته‌های دوم و سوم دی

10- شرکت در مراسم دوستانه هفته‌ی چهارم دی

11- کمک به افراد کم توان هفته‌های اول و دوم بهمن

12- نماز خواندن هفته‌ی سوم بهمن

13- شرکت در مراسم عزاداری هفته‌ی چهارم بهمن

14- شرکت در مراسم جشن هفته‌ی اول اسفند

15- رعایت قوانین هفته‌ی دوم اسفند

16- کتابخانه و امانتداری هفته‌ی سوم اسفند

17- رعایت قوانین حفظ ایمنی هفته‌ی‌سوم فروردین

18- بلایای طبیعی هفته‌ی چهارم فروردین

19- امداد رسانی هفته‌ی اول اردیبهشت

20- آداب رفتن به رستوران هفته‌ی دوم اردیبهشت

21- آداب رفتن به مراکز خرید هفته‌ی سوم اردیبهشت

22- آشنایی با مشاغل هفته‌ی چهارم اردیبهشت

23- جشن مهارت‌های زندگی هفته‌ی چهارم اردیبهشت