تقویم مشاوره ای دوم دبستان

1- دوره‌ی مهارت‌های زندگی هفته‌ی اول مهر

2- کمک به دیگران هفته‌ی دوم مهر

3- مراقبت از محیط زیست هفته‌ی سوم مهر

4- آسیب نرساندن به دیگران هفته‌های چهارم مهر و اول آبان

5- ابراز واکنش مناسب هفته‌ی دوم آبان

6- احترام به خود و دیگران هفته‌های سوم و چهارم آبان

7- فیلم یا کتاب هفته‌ی اول آذر

8- رفتارهای دوستانه هفته‌های دوم، سوم و چهارم آذر

9- کارگروهی هفته‌های اول، دوم و سوم دی

10- فیلم یا کتاب هفته‌ی چهارم دی

11- زبان بدن هفته‌ی اول و دوم بهمن

12- گفتگوی مناسب هفته‌ی سوم بهمن

13- فیلم یا کتاب هفته‌ی چهارم بهمن

14- شناخت احساسات هفته‌ی اول اسفند

15- درجه بندی احساسات هفته‌ی دوم اسفند

16- مدیریت خشم هفته‌های سوم اسفند و سوم و چهارم فروردین

17- مدیریت غم هفته‌های اول و دوم اردیبهشت

18- فیلم یا کناب هفته‌ی سوم اردیبهشت

19- جشن مهارت‌های زندگی هفته‌ی چهارم اردیبهشت