تقویم مشاوره ای دوم دبستان

1- دوره مهارت‌های زندگی هفته اول مهر

2- کمک به دیگران هفته دوم مهر

3- مراقبت از محیط زیست هفته سوم مهر

4- آسیب نرساندن به دیگران هفته‌های چهارم مهر و اول آبان

5- ابراز واکنش مناسب هفته دوم آبان

6- احترام به خود و دیگران هفته‌های سوم و چهارم آبان

7- فیلم یا کتاب هفته اول آذر

8- رفتارهای دوستانه هفته‌های دوم، سوم و چهارم آذر

9- کارگروهی هفته‌های اول، دوم و سوم دی

10- فیلم یا کتاب هفته چهارم دی

11- زبان بدن هفته اول و دوم بهمن

12- گفتگوی مناسب هفته سوم بهمن

13- فیلم یا کتاب هفته چهارم بهمن

14- شناخت احساسات هفته اول اسفند

15- درجه‌بندی احساسات هفته دوم اسفند

16- مدیریت خشم هفته‌های سوم اسفند و سوم و چهارم فروردین

17- مدیریت غم هفته‌های اول و دوم اردیبهشت

18- فیلم یا کتاب هفته سوم اردیبهشت

19- جشن مهارت‌های زندگی هفته چهارم اردیبهشت