تقویم مشاوره ای سوم دبستان

1- دوره‌ی مهارت‌های زندگی هفته‌ی اول مهر

2- شناخت احساسات هفته‌ی دوم مهر

3- شناخت نقاط ضعف و قوت هفته‌ی سوم مهر

4- شناخت علائق و آرزوها هفته‌ی چهارم مهر

5- شناخت فکرهای خود هفته‌اول آبان

6- شناخت رابطه‌ی فکر و احساس هفته‌ی دوم آبان

7- مسئولیت پذیری هفته‌های سوم و چهارم آبان

8- فیلم یا کتاب هفته‌ی اول آذر

9- درک احساسات دیگران هفته‌ی دوم آذر

10- کمک کردن به دیگران هفته‌ی سوم آذر

11- احترام گذاشتن به دیگران هفته‌ی چهارم آذر

12- دوری کردن از رفتارهای غیرمنصفانه هفته‌ی اول دی

13- پذیرش تفاوت‌های فردی هفته‌ی دوم دی

14- فیلم یا کتاب هفته‌ی سوم دی

15- با دقت گوش کردن هفته‌ی چهارم دی

16- حق به جانب نبودن هفته‌ی اول بهمن

17- قطع نکردن حرف دیگران هفته‌ی دوم بهمن

18- استفاده‌صحیح از زبان بدن هفته‌ی سوم بهمن

19- جسارت"نه" گفتن هفته‌ی اول اسفند

20- تحمل تحقیر شدن هقته‌ی دوم اسفند

21- درخواست کمک از دیگران هقته‌ی سوم اسفند

22- کارگروهی هفته‌ی سوم فروردین

23- فیلم یا کتاب هفته‌ی چهارم فروردین

24- مدیریت خشم هفته‌ی اول اردیبهشت

25- مدیریت غم هفته‌های دوم و سوم اردیبهشت

26- جشن مهارت‌های زندگی هفته‌ی چهارم اردیبهشت