تقویم مشاوره ای سوم دبستان

1- دوره مهارت‌های زندگی هفته اول مهر

2- شناخت احساسات هفته دوم مهر

3- شناخت نقاط ضعف و قوت هفته سوم مهر

4- شناخت علایق و آرزوها هفته چهارم مهر

5- شناخت فکرهای خود هفته‌اول آبان

6- شناخت رابطه فکر و احساس هفته دوم آبان

7- مسئولیت‌پذیری هفته‌های سوم و چهارم آبان

8- فیلم یا کتاب هفته اول آذر

9- درک احساسات دیگران هفته دوم آذر

10- کمک کردن به دیگران هفته سوم آذر

11- احترام گذاشتن به دیگران هفته چهارم آذر

12- دوری کردن از رفتارهای غیرمنصفانه هفته اول دی

13- پذیرش تفاوت‌های فردی هفته دوم دی

14- فیلم یا کتاب هفته سوم دی

15- با دقت گوش کردن هفته چهارم دی

16- حق به جانب نبودن هفته اول بهمن

17- قطع نکردن حرف دیگران هفته دوم بهمن

18- استفاده صحیح از زبان بدن هفته سوم بهمن

19- جسارت"نه" گفتن هفته اول اسفند

20- تحمل تحقیر شدن هقته دوم اسفند

21- درخواست کمک از دیگران هفته سوم اسفند

22- کار گروهی هفته سوم فروردین

23- فیلم یا کتاب هفته چهارم فروردین

24- مدیریت خشم هفته اول اردیبهشت

25- مدیریت غم هفته‌های دوم و سوم اردیبهشت

26- جشن مهارت‌های زندگی هفته چهارم اردیبهشت