تقویم مشاوره ای متوسطه اول

1- مدیریت اداره جلسات و کمک در اجرای مراسمات

1 جلسات حضور منظم و فعال در جلسات
2 بخشنامه ها پاسخگویی به بخشنامه ها
3 اردو حضور فعال در اردوهای دانش آموزی
4 صبح گاه حضور در مراسم صبحگاه و مناسبتها در کنار دانش آموزان
5 انجمن اولیا و مربیان شرکت در جلسات گروه‌های آموزشی ، شورای دبیران، انجمن اولیا و مربیان، جلسات واحد آموزشی موسسه علوی و سایر جلسات متشکله در مؤسسه علوی برحسب لزوم.
6 مستند سازی مستند سازی کلیه فعالیت های انجام شده به طوریکه قابل ارائه به نهاد ها و ارگان های ذیربط باشد.
7 ثبت نام همکاری حداکثری در زمان جذب و ثبت نام دانش آموزان با مدیریت دبیرستان و انجام مطلوب امور ارجاعی در زمان ثبت نام
8 امتحانات تحویل به موقع برنامه امتحانات به دبیران، دانش آموز و خانواده
9 انضباط برگزاری جلسات با معاون اجرایی و ناظم در خصوص وضعیت رفتاری دانش آموزان زیر نظر مدیر مدرسه
10 تقویم اجرای منظم برنامه ها مطابق با تقویم اجرایی
11 همکاری ارتباط موثر و در کمال احترام با دانش آموزان، همکاران و مراجعین
12 پی گیری در انجام وظابف انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم
13 گزارش ارائه گزارش هفتگی به مدیریت

2- دبیران ارتباط و همکاری با دبیران

1 ارتباط برقراری ارتباط مؤثر آموزشی با دبیران.
2 لیست ها آماده سازی لیست ثبت موارد آموزشی جهت دبیران
3 کنترل کنترل روزانه دفاتر دبیران
4 جزوات پیگیری جزوات و موارد تکثیری دبیران
5 جلسات فردی تشکیل جلسات فردی با دبیران پیرامون مسائل آموزشی
6 کلاس های خصوصی نظارت بر عدم برگزاری کلاسهای خصوصی
7 اطلاع رسانی اطلاع رسانی دقیق برنامه های دبیرستان به دبیران
8 حضور غیاب مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب دبیران و کنترل رعایت طرح درس و سایر اصول آموزشی توسط دبیران
9 انظباط دبیران نظارت بر وضعیت ظاهری و موارد انضباطی مربوط به دبیران طبق شرح وظایف تدوین شده
10 اداره کلاسها اداره کلاس در غیاب دبیر تحت نظارت مدیر دبیرستان
11 تدریس تدریس یکی از دروس دبیرستان تحت نظارت مدیر دبیرستان
12 گزارش تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم مانند نظرخواهی‌های مرتبط با مشاور، دبیر و سایر خدمات آموزشی و گزارش عملکرد مشاورین، دبیران و ... جهت ارائه به واحد آموزش مؤسسه علوی با همکاری مدیر آموزش
13 طرح درس کنترل و نظارت بر حسن انجام طرح درس و طرح تکلیف دبیران
14 کمک آموزشی نظارت بر استفاده صحیح و به موقع از کتب و جزوات کمک آموزشی توسط دبیران و ارائه گزارش به مدیر

3- خانواده ارتباط و تعامل با خانواده ها

1 ارتباط ارتباط مؤثر و در کمال احترام با خانواده
2 گزارش عملکرد گزارش عملکرد دانش آموزان به خانواده
3 تقویم ارائه کارنامه مطابق با تقویم اجرایی
4 جلسات فردی برگزاری جلسات فردی جهت بررسی وضعیت آموزشی
5 اطلاع رسانی اطلاع رسانی اخبار و وقایع مدرسه در کانال کلاسی (تلگرام)
6 کنترل اجرای برنامه مطالعاتی کنترل برنامه مطالعاتی دانش آموزان به صورت تلفنی و حضوری از طریق خانواده
7 ملاقات حضوری ملاقات حضوری با اولیا و برگزاری جلسات ویژه با آن‌ها و پاسخ‌گویی به اعتراضات مسایل آموزشی و مشکلات اولیا.
8 جلسات هم اندیشی حضور منظم و فعال در جلسات هم اندیشی با اولیاء

4- دانش آموزان ارتباط و پی گیری تحصیلی

1 پرونده تشکیل پرونده آموزشی دانش آموزان
2 عملکرد آموزشی نظارت بر عملکرد آموزشی دانش آموزان در کلیه کلاس ها
3 برنامه ریزی برنامه ریزی مطالعاتی دانش آموزان و نظارت بر آن
4 جلسات تشکیل جلسات مشاوره فردی و گروهی
5 پی گیری دفتر برنامه ریزی پیگیری و کنترل دفتر برنامه ریزی درسی
6 پی گیری وضعیت آموزشی بررسی و پیگیری وضعیت آموزشی دانش آموزان به صورت مستمر
7 راهکار علمی ارائه راهکارهای علمی مناسب جهت رشد و ارتقای علمی دانش آموزان
8 ارتباط ارتباط عاطفی با دانش آموزان(بخصوص در پایه هفتم)
9 فرا آموزشی برگزاری و نظارت بر کلاسهای فرا آموزشی(پژوهش، فرانسه و.....)
10 کلاس های تقویتی برنامه ریزی، پیگیری و اجرای کلاسهای تقویتی و تکمیلی و گروه بندی دانش آموزان جهت شرکت فعال در این کلاسها.
11 اردوهای مطالعاتی برگزاری اردوهای مطالعاتی با همکاری مربی فرهنگی زیر نظر مدیر مدرسه
12 آمادگی آزمون انجام اقدامات لازم به منظور آمادگی آموزشی و روانی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی و داخلی
13 تحلیل کارنامه تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تربیتی دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای به موقع جهت بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی دانش‌آموزان
14 شناسایی دانش آموزان برتر مشارکت جهت شناسایی دانش آموزان جهت شرکت آن ها در مسابقات و حضور همراه ایشان با صلاحدید مدیر مدرسه
15 لیست نمرات برنامه ریزی خاص جهت تحویل لیست نمرات به دفترداری مدرسه طبق آئین نامه امتحانات و دستورالعمل انضباطی دبیران
16 کتب کمک آموزشی نظارت بر استفاده از کتب کمک آموزشی و جزوات توسط دبیران و ارائه گزارش مکتوب در پایان هر ماه به مدیریت
17 کنترل موارد انظباطی داشتن تدابیر لازم در صورت اعتراض دانش آموزان

5- امتحانات برگزاری و تحلیل

1 اجرا نظارت دقیق بر اجرای برنامه امتحانات
2 دفتر نمرات پیگیری دبیران جهت تحویل لیست نمرات به دفترداری مدرسه طبق آئین نامه امتحانات و دستورالعمل انضباطی دبیران
3 تحلیل آزمون تجزیه و تحلیل امتحانات (مدیریت، دبیران، خانواده و دانش آموزان)
4 برگزاری حضور، نظارت و مراقبت بر انجام امتحانات دانش‌آموزان و همکاری در ثبت صحیح و به موقع نمرات در دفاتر و ارسال نتیجه امتحانات بر اساس آئین‌نامه امتحانات متوسطه با صلاحدید مدیر مدرسه

6- سوپروایزر وظایف زبانی و اجرایی

1 برنامه مطالعاتی هماهنگی مسئول پایه با سوپروایزر جهت چیدمان سهم مطالعاتی ، مبحث و تکلیف درس زبان در برنامه مطالعاتی دانش آموزان