تقویم مشاوره ای پنجم دبستان

1- دوره‌ی مهارت‌های زندگی هفته‌ی اول مهر

2- مدیریت استرس هفته‌ی دوم مهر تا هفته‌ی سوم آبان

1 واقعیت گرایی هفته‌ی دوم مهر
2 آشنایی با تله‌های فکری هفته‌ی سوم مهر
3 فیلم یا کتاب هفته‌ی چهارم مهر
4 به چالش کشیدن افکار منفی هفته‌ی اول آبان
5 مدیریت و برنامه‌ریزی هفته‌ی دوم آبان
6 فیلم یا کتاب هقته‌ی سوم آبان

3- حل مساله هفته‌ی چهارم آبان تا هفته‌ی چهارم دی

1 تمرین حل مساله هفته‌ی چهارم آبان
2 آشنایی با پیامدهای انتخاب هفته‌ی اول آذر
3 واقعیت گرایی در حل مساله هفته‌ی دوم آذر
4 فیلم یا کتاب هفته‌ی سوم آذر
5 حل مساله در گروه هفته‌ی چهارم آذر
6 شناسایی دید یک بعدی هفته‌ی اول دی
7 آشنایی با انواع پیامدها هفته‌ی دوم دی
8 حل مساله برای ذخیره‌ی انرژی هفته‌ی سوم دی
9 فیلم یا کتاب هفته‌ی چهارم دی

4- تصمیم‌گیری هفته‌ی اول بهمن تا هقته‌ی چهارم بهمن

1 روش‌های معمول در تصمیم‌گیری هفته‌ی اول بهمن
2 چرخه تصمیم‌گیری هفته‌ی دوم بهمن
3 پیامدهای زنجیره‌ای هفته‌ی سوم بهمن
4 فیلم یا کتاب هفته‌ی چهارم بهمن

5- تفکر نقاد هفته‌ی اول اسفند تا هفته‌ی سوم اردیبهشت

1 تعریف سوال هفته‌ی اول اسفند
2 مفهوم خرد و دانایی هفته‌ی دوم اسفند
3 مفهوم شانس هفته‌ی سوم اسفند
4 مفهوم فضاوت هفته‌ی سوم فروردین
5 مفهوم زمان و تغییر هفته‌ی چهارم فروردین
6 مفهوم عدالت هفته‌ی اول اردیبهشت
7 مفهوم رویاپردازی هفته‌ی دوم اردیبهشت
8 کتاب یا فیلم هفته‌ی سوم اردیبهشت

6- جشن مهارت‌های زندگی هفته‌ی چهارم اردیبهشت