تقویم مشاوره ای چهارم دبستان

1- دوره مهارت‌های زندگی هفته اول مهر

2- مدیریت استرس هفته دوم مهر تا هفته دوم آذر

1 نشانه‌های بدنی استرس هفته دوم مهر
2 آرام سازی عضلانی هفته سوم مهر
3 گفتگوی منطقی هفته چهارم مهر
4 فیلم یا کتاب هقته اول آبان
5 جرات‌مندی و مهارت نه گفتن هفته دوم آبان
6 ورزش کردن و خوردنی‌های مناسب هفته سوم آبان
7 فیلم یا کتاب هفته چهارم آبان
8 تصویر سازی ذهنی هفته اول آذر
9 روش‌های مقابله با استرس هفته دوم آذر

3- حل مساله هفته سوم آذر تا هفته سوم بهمن

1 تعریف حل مساله هفته سوم آذر
2 مراحل حل مساله هفته چهارم آذر
3 بارش فکری هفته اول دی
4 حل مساله گروهی هفته دوم دی
5 فیلم یا کتاب هفته سوم دی
6 فرق بین واقعیت و فرضیه هفته چهارم دی
7 پیامد چیست؟ هفته اول بهمن
8 حل مساله برای ذخیره‌ی انرژی هفته دوم بهمن
9 فیلم یا کتاب هفته سوم بهمن

4- تصمیم‌گیری هفته چهارم بهمن تا هفته سوم اسفند

1 مراحل تصمیم‌گیری هفته چهارم بهمن
2 روش‌های تصمیم‌گیری هفته اول اسفند
3 پیامد‌های تصمیم‌گیری هفته دوم اسفند
4 فیلم یا کتاب هفته سوم اسفند

5- تفکر خلاق هفته سوم فروردین تا هفته سوم اردیبهشت

1 مولفه‌های خلاقیت هفته سوم فروردین
2 تعریف سیالی هفته چهارم فروردین
3 تعریف ابتکار هفته اول اردیبهشت
4 کاردستی‌های بازیافتی هفته دوم اردیبهشت
5 فیلم یا کتاب هفته سوم اردیبهشت

6- جشن مهارت‌های زندگی هفته چهارم اردیبهشت