تقویم مشاوره ای چهارم دبستان

1- دوره‌ی مهارت‌های زندگی هفته‌ی اول مهر

2- مدیریت استرس هفته‌ی دوم مهر تا هفته‌ی دوم آذر

1 نشانه‌های بدنی استرس هفته‌ی دوم مهر
2 آرام سازی عضلانی هفته‌ی سوم مهر
3 گفتگوی منطقی هفته‌ی چهارم مهر
4 فیلم یا کتاب هقته‌ی اول آبان
5 جرات مندی و مهارت نه گفتن هفته‌ی دوم آبان
6 ورزش کردن و خوردنی‌های مناسب هفته‌ی سوم آبان
7 فیلم یا کتاب هفته‌ی چهارم آبان
8 تصویر سازی ذهنی هفته‌ی اول آذر
9 روش‌های مقابله با استرس هفته‌ی دوم آذر

3- حل مساله هفته‌ی سوم آذر تا هفته‌ی سوم بهمن

1 تعریف حل مساله هفته‌ی سوم آذر
2 مراحل حل مساله هفته‌ی چهارم آذر
3 بارش فکری هفته‌ی اول دی
4 حل مساله گروهی هفته‌ی دوم دی
5 فیلم یا کتاب هفته‌ی سوم دی
6 فرق بین واقعیت و فرضیه هفته‌ی چهارم دی
7 پیامد چیست؟ هفته‌ی اول بهمن
8 حل مساله برای ذخیره‌ی انرژی هفته‌ی دوم بهمن
9 فیلم یا کتاب هفته‌ی سوم بهمن

4- تصمیم‌گیری هفته‌ی چهارم بهمن تا هفته‌ی سوم اسفند

1 مراحل تصمیم‌گیری هفته‌ی چهارم بهمن
2 روش‌های تصمیم‌کیری هفته‌ی اول اسفند
3 پیامد‌های تصمیم‌گیری هفته‌ی دوم اسفند
4 فیلم یا کتاب هفته‌ی سوم اسفند

5- تفکر خلاق هفته‌ی سوم فروردین تا هفته‌ی سوم اردیبهشت

1 مولفه‌های خلاقیت هفته‌ی سوم فروردین
2 تعریف سیالی هفته‌ی چهارم فروردین
3 تعریف ابتکار هفته‌ی اول اردیبهشت
4 کاردستی‌های بازیافتی هفته‌ی دوم اردیبهشت
5 فیلم یا کتاب هفته‌ی سوم اردیبهشت

6- جشن مهارت‌های زندگی هفته‌ی چهارم اردیبهشت