آلبوم تمدید پرسش مهر

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/09/06
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: دانش آموزان عزیز می توانید آثار هنری خود را در پاسخ به پرسش مهر امسال برای ارسال به منطقه تا 15 آذر به معاونت فرهنگی مدرسه تحویل دهید
آلبوم تمدید پرسش مهر

تصویر

تمدید پرسش مهر 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: