آلبوم تمرین تکرار ضرب و تقسیم با کاربرگ خلاق

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/12/22
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار
آلبوم تمرین تکرار ضرب و تقسیم با کاربرگ خلاق

تصویر

تمرین تکرار ضرب و تقسیم با کاربرگ خلاق 1
تمرین تکرار ضرب و تقسیم با کاربرگ خلاق 2
تمرین تکرار ضرب و تقسیم با کاربرگ خلاق 3
تمرین تکرار ضرب و تقسیم با کاربرگ خلاق 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: