آلبوم جشن غنچه ها و شکوفه ها

رده: پرورشی
تاریخ: 1402/06/28
شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: دانش 1 دانش 2 دانشمندان 1 دانشمندان 2 پژوهشگران 1 پژوهشگران 2 فرهیختگان 1 فرهیختگان 2 نخبگان 1 نخبگان 2 کاوشگران 1 کاوشگران 2 مبتکران 1 مبتکران 2
توضیح: جشن غنچه ها و شکوفه های دبستانی در سالن کوثر برگزار شد.
آلبوم جشن غنچه ها و شکوفه ها

تصویر

جشن غنچه ها و شکوفه ها 1
جشن غنچه ها و شکوفه ها 2
جشن غنچه ها و شکوفه ها 3
جشن غنچه ها و شکوفه ها 4
جشن غنچه ها و شکوفه ها 5
جشن غنچه ها و شکوفه ها 6
جشن غنچه ها و شکوفه ها 7
جشن غنچه ها و شکوفه ها 8

ویدئو

جشن غنچه ها و شکوفه های دبستان علوی شعبه نبرد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: