آلبوم جلسات برگزاری معلمین هم پایه و تدوین طرح آموزش تابستانه

رده: فوق برنامه
تاریخ: 1402/03/29
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: ابن سینا نیما یوشیج سهراب سپهری محمدعلی رجایی محمدتقی بهار سید محمدحسین شهریار
آلبوم جلسات برگزاری معلمین هم پایه و تدوین طرح آموزش تابستانه

تصویر

جلسات برگزاری معلمین هم پایه و تدوین طرح آموزش تابستانه 1
جلسات برگزاری معلمین هم پایه و تدوین طرح آموزش تابستانه 2
جلسات برگزاری معلمین هم پایه و تدوین طرح آموزش تابستانه 3
جلسات برگزاری معلمین هم پایه و تدوین طرح آموزش تابستانه 4
جلسات برگزاری معلمین هم پایه و تدوین طرح آموزش تابستانه 5
جلسات برگزاری معلمین هم پایه و تدوین طرح آموزش تابستانه 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: