آلبوم جلسات معارفه .

رده: جلسات
تاریخ: 1400/06/30
شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: دانش دانشمندان 1 دانشمندان 2 دانشمندان 3 پژوهشگران 1 پژوهشگران 2 فرهیختگان 1 فرهیختگان 2 فرهیختگان 3 نخبگان 1 نخبگان 2
توضیح: برگزاری جلسات معارفه با رعایت پروتکل های بهداشتی .
آلبوم جلسات معارفه .

تصویر

جلسات معارفه . 1
جلسات معارفه . 2
جلسات معارفه . 3
جلسات معارفه . 4
جلسات معارفه . 5
جلسات معارفه . 6
جلسات معارفه . 7
جلسات معارفه . 8
جلسات معارفه . 9
جلسات معارفه . 10
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: