آلبوم جلسه دانش افزایی

رده: جلسات
تاریخ: 1402/06/27
شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: دانش 1 دانش 2 دانشمندان 1 دانشمندان 2 پژوهشگران 1 پژوهشگران 2 فرهیختگان 1 فرهیختگان 2 نخبگان 1 نخبگان 2 کاوشگران 1 کاوشگران 2 مبتکران 1 مبتکران 2
توضیح: جلسه دانش افزایی همکاران آموزشی با موضوع تقویت روابط بین معلم و دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی برگزار شد.
آلبوم جلسه دانش افزایی

تصویر

جلسه دانش افزایی 1
جلسه دانش افزایی 2
جلسه دانش افزایی 3
جلسه دانش افزایی 4
جلسه دانش افزایی 5
جلسه دانش افزایی 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: