آلبوم جلسه معارفه آموزگاران

رده: جلسات
تاریخ: 1402/06/26
شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: دانش 1 دانش 2 دانشمندان 1 دانشمندان 2 پژوهشگران 1 پژوهشگران 2 فرهیختگان 1 فرهیختگان 2 نخبگان 1 نخبگان 2 کاوشگران 1 کاوشگران 2 مبتکران 1 مبتکران 2
توضیح: جلسات روش و معارفه آموزگاران برگزار شد.
آلبوم جلسه معارفه آموزگاران

تصویر

جلسه معارفه آموزگاران 1
جلسه معارفه آموزگاران 2
جلسه معارفه آموزگاران 3
جلسه معارفه آموزگاران 4
جلسه معارفه آموزگاران 5
جلسه معارفه آموزگاران 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: