آلبوم حضور دانش آموزان منتخب دبستان جنت آباد در جشنواره سواد مالی

رده: فوق برنامه
تاریخ: 1403/02/29
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: قیصر امین پور مصطفی رحماندوست پروین اعتصامی پروفسور پرویز کردوانی پروفسور محمود حسابی پروفسور مجید سمیعی مهدی اخوان ثالث ابن سینا نیما یوشیج سهراب سپهری محمدعلی رجایی محمدتقی بهار سید محمدحسین شهریار احمد شاملو دکتر علی شریعتی غلامحسین بنان غلامرضا تختی ابوریحان بیرونی
آلبوم حضور دانش آموزان منتخب دبستان جنت آباد در جشنواره سواد مالی

تصویر

حضور دانش آموزان منتخب دبستان جنت آباد در جشنواره سواد مالی 2
حضور دانش آموزان منتخب دبستان جنت آباد در جشنواره سواد مالی 3
حضور دانش آموزان منتخب دبستان جنت آباد در جشنواره سواد مالی 4
حضور دانش آموزان منتخب دبستان جنت آباد در جشنواره سواد مالی 5
حضور دانش آموزان منتخب دبستان جنت آباد در جشنواره سواد مالی 6
حضور دانش آموزان منتخب دبستان جنت آباد در جشنواره سواد مالی 7

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: