فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: اول 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: