فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه شیراز
کلاس: چهارم 1

ریاضی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آنلاین ریاضی :صفحات 52-51 تدریس وتمرین ها پاسخ داده شد .ومحاسبه ی ضرب عددهای چند رقمی در چند رقمی که چند صفر دارند تمرین شد.
تکلیف: کتاب کار علوی ص74سوال3-2-1 و کاربرگ ارمغان هفته دهم تکمیل شود.

علوم چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: مرور درس سنگها با پرسش وپاسخ وکتاب کار علوی درس سنگها تمرین وتدریس شد. کلاس آفلاین :علوم ارسال سه فیلم وکلیپ از درس سنگها وآزمایش کوه آتشفشان وسنگهای آذرین
تکلیف: مطالعه ی کتاب کار علوی بخش سنگها

املا چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آفلاین ارسال کاربرگ دیکته ی صحیح وغلط وکلمات مترادف
تکلیف: تکمیل کار برگ ارسالی

زبان انگلیسی چهارم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the story part Teach page 52 and 53
تکلیف: Practice and summarize the story Do workbook pages 52 and 53 Complete the activity on page 53

قرآن چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آنلاین:جلسه چهارم درس هفتم مرور وپرسیده شد.
تکلیف: ص 48 تلاوت شود . ِِ

ریاضی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آنلاین:تدریس وتمرین ضرب دورقمی در دو رقمی به روش تکنیکی ودر جدول ارزش مکانی.
تکلیف: تمرین ص71 کتاب کار ریاضی علوی تکمیل وارسال فیلم حل یک ضرب دورقمی در دو رقمی به روش تکنیکی

علوم چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آفلاین: ارسال پاسخ سوالات درس سنگها
تکلیف: مطالعه وتکمیل کتاب درس سنگها

زبان انگلیسی چهارم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the grammar part Teach the story part
تکلیف: Practice and summarize the story Do workbook pages 50 and 51

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آنلاین درس 8 پرسیده شد ودرس 9ص36-37 تدریس شد .

ریاضی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آنلاین: مرور ضرب دو رقم در دو رقمی ورفع اشکال سوالات آزمون مدادقرمز 1 کلاس آفلاین:ارسال فیلم تدریس ضرب دو رقم در دو رقم
تکلیف: یک ضرب دو رقم در دو قم حل کرده وفیلم آن را ارسال فر مایید.

علوم چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آفلاین :درس سنگها مرور با ارسال پاسخ پرسش های متن درس
تکلیف: تکمیل سوالات متن درس سنگها

فارسی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آنلاین :درس آرش کمانگیراز کتاب نگارش تدریس وپاسخ داده شد. کلاس آفلاین:ارسال کلمه های مخالف ومترادف وهم خانواده درس آرش کمانگیردر وات ساپ
تکلیف: مطالعه شود.

زبان انگلیسی چهارم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review the grammar part Teach the song part Teach the grammar part on page 49
تکلیف: Complete page 49 Do workbook pages 48 and 49

هدیه‌های آسمان چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: درس دیدار دوست پرسیده شد .ودر کلاس آفلاین فیلم نماز باران امام رضا ع ارسال گردید.
تکلیف: دیدن این فیلم

ریاضی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس حضوری در مدرسه ضرب دو رقم در دو رقم باروش باز کردن هر دو عامل ضرب تدریس شد .

فارسی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: فارسی حضوری در مدرسه دیکته حافظه ای کار شد.

فارسی خوانداری چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: فارس در مدرسه حضوری کتابخوانی کار شد .

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آفلاین : ارسال سوالهای درس 8

ریاضی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آنلاین : ریاضی دوزنگ رفع اشکال دانش آموزان با حل نمونه سوالات ریاضی وسوالاتی از کتاب کار علوی وکار برگ ارمغان هفته نهم در مورد الگوها وساده کردن کسر ها وجمع وتفریق کسری وضرب کسرها وعددمخلوط کار شد .جهت آمادگی در آزمون امروز ریاضی

علوم چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آفلاین : ارسال فیلم در مورد سنگها

فارسی چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: کلاس آنلاین :روان خوانی درس آرش کمانگیرتوسط معلم شو خانم پرن پارنج
تکلیف: تکمیل تمرینات این درس در کتاب کار علوی

نگارش چهارم

مدرس: راستی، مهوش
فعالیت: ارسال پاسخ تمرین های درس آرش کمانگیر از کتاب کار علوی
تکلیف: تکمیل تمرین های کتاب علوی درس آرش کمانگیروتصحیح تکلیف خود

زبان انگلیسی چهارم

مدرس: رنجبر، مریم
فعالیت: Super minds: review unit 3 Teach the vocabulary part unit 4 page 46
تکلیف: practice the spells of new words do listening part on page 46
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: