دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر

دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم دخترانه با مدیریت آقای علی محمدی
تصویر
حیاط دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
حیاط
کلاس دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
کلاس
کلاس دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
کلاس
کلاس دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
کلاس
دفتر مدیریت دبستان دخترانه متفکران شاهین شهر
دفتر مدیریت