فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجابک 1
فعالیت: با سلام و احترام خدمت والدین گرامی و دانش آموزان عزیزم - با توجه به اتمام ثبت نام در مسابقه مشاعره، دانش آموزانی که ثبت نام شده اند و در گروه مشاعره عضو شده اند راس ساعت 7 شب در گروه آنلاین شده تا روش مطالعه شعر و حفظ آن را صحبت نمائیم. با تشکر کیهان

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: ارزشیابی تکلیف روز قبل در کلاس حل و رقع اشکال شد. آزمونک ریاضی از مبحث تناسب برگزار شد.
تکلیف: فردا مطالعات درس های 8و9 (حمل و نقل 1و2) پرسیده می شود. فردا آزمونک ریاضی تناسب داریم.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: آزمونک فصل 5 حرکت بدن برگزار شد. سوالات تیمز سال گذشته حل و رفع اشکال شد.
تکلیف: کتاب ریاضی درسی و علوم کار و نگارش و فارسی درسی آورده شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: مفهوم مفعول و ترکیب های وصفی و اضافی دوباره تدریس شد و تمرین حل شد. سوالات ریاضی ارمغان 11 حل شد.
تکلیف: املا از درس دفاع از میهن گفته می شود. پاراگراف آخر صفحه ی 49 در دفتر نوشته شود و مفعول ها و ترکیب ها مشخص شود.

ورزش پنجم

مدرس: بهرامی، فاطمه
فعالیت: با سلام امروز دخترای گلمان: گرم کردن-آموزش پاس سینه به سینه هندبال-آموزش پاس بالای سر ساده هندبال-بازی وسطی را تمرین کردند.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب کار ریاضی مبحث تناسب صفحات 72 و 73 حل و رفع اشکال شد. سوالات داده شده از تناسب در دفتر حل و رفع اشکال شد.
تکلیف: سوالات بارگذاری شده از مبحث تناسب در دفتر حل شود. فردا آزمون کلاسی از مبحث تناسب خواهیم داشت.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: پرسش کلاسی از مبحث حرکت بدن فصل 5 انجام شد. سوالات ریاضی ارمغان هفته ی 10 رفع اشکال شد.
تکلیف: فردا آزمون کلاسی از درس 5 حرکت بدن خواهیم داشت. ارمغان هفته ی 11 آورده شود. کتاب کار علوم و درسی فارسی و نگارش و درسی ریاضی آورده شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب کار فارسی درس دفاع از میهن حل و رفع اشکال شد. سوالات پرلز سال گذشته جهت تمرین و مرور برای دانش آموزان حل شد.
تکلیف: تمام مفعول ها و ترکیب های اسم (اضافی و وصفی ) صفحه ی 61 کتاب فارسی درس دفاع از میهن را پیدا کرده و در دفتر بنویسید.

هنر پنجم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان پروژه یلدا را با یک تصویر سازی دلخواه مرتبط با یلدا برای تکنیک آینه شکسته شروع کردیم و در ادامه خطوط خمیده را روی تصویر اجرا کردیم.
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفاً تا حدودی رنگ آمیزی را پیش ببرید و حتما جلسه آینده این فعالیت را همراه با مداد رنگی و ماژیک جهت رنگ آمیزی با خود به مدرسه بیاورید

سواد مالی

مدرس: جانباز، هانیه
فعالیت: درس دهم تدریس شد . بچه ها با مفهوم تورم آشنا شدند‌.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب درسی ریاضی صفحات 58 و 59 با موضوع تناسب حل و رفع اشکال شد. کتاب کار ریاضی مبحث تناسب صفحه ی 71 حل شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی مبحث تناسب صفحه ی 72 و 73 حل شود. فردا کتاب کار ریاضی و ارمغان های هفته ی 10 و 11 همراهتان باشد. سوالات داده شده در دفتر حل شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: حکایت وطن دوستی تدریس و کلمات مهم و معانی درس گفته شد. کتاب کار فارسی درس 8 { دفاع از میهن } صفحات 66 و 67 تا سوال 3 حل شد. دو سوال از بخش ریاضی ارمغان هفته ی 10 حل شد.
تکلیف: تمام مفعول های صفحه ی 61 کتاب فارسی از درس دفاع از میهن پیدا کرده و دور آن خط بکشید. فصل 5 { حرکت بدن }از کتاب کار علوم پرسیده می شود. فردا کتاب کار علوم و کتاب کار فارسی و کتاب درسی و کار ریاضی همراهتان باشد.

هنر پنجم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز خوبم لطفاً برای فردا وسایل زیر را به همراه داشته باشید: ماژیک(دلخواه)،مدادرنگی،مقوا سفید فابریانو سایزA4

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مهارت حل مسأله تدریس گردید

مهارت اجتماعی

مدرس: کاظمی، نیره
فعالیت: با سلام و احترام . در این جلسه شبکه سازی ( اهمیت ارتباطات ) آموزش داده شد.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: مبحث تناسب کتاب درسی صفحات 57 و 58 تدریس و حل شد.
تکلیف: مبحث تناسب تمرین های صفحات 58 و 59 حل شود.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب کار فصل 5 با موضوع حرکت بدن حل شد. پرسش کلاسی انجام شد. فیلم آموزشی در مورد حرکت بدن پخش شد.
تکلیف: شنبه پرسش کلاسی از فصل 5 حرکت بدن خواهیم داشت. ارمغان هفته ی شماره ی 11 حل شود. پاسخ نامه ی فصل 5 در این بخش بارگذاری شده است.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس 7 رنگین کمان جمعه انجام شد. روخوانی شده و نکات مهم مشخص شد و به سوالات پاسخ داده شد. پرسش و پاسخ کلاسی از دو درس مال مردم و گل صد برگ انجام شد.
تکلیف: جلسه ی آینده پرسش از درس رنگین کمان جمعه انجام می شود.

رایانه

مدرس: کشت کار سهی، یاسمن
فعالیت: با بلوک های (تغییر ضخامت قلم) و (تغییر رنگ قلم ) آشنا شدیم و پروژه ی مربوطه در کتاب انجام شد.
تکلیف: مرور و تمرین انجام شود.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: مبحث تناسب صفحه ی 56 تدریس شد و چند نمونه سوال حل شد.
تکلیف: فردا ادامه ی تدریس مبحث تناسب رو خواهیم داشت. هدیه تا تدریس درس جدید داریم و درس مال مردم و درس گل صد برگ پرسیده می شود.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: پرسش و پاسخ کلاسی از درس های 8و9 با موضوع حمل و نقل انجام شد. کتاب کار درس 8 صفحات 45 و 46 حل شد. کتاب کار درس 9 سوال های 1و 2 از صفحه ی 51 حل شد.
تکلیف: ارزشیابی بارگذاری شده حل شود. جلسه ی آینده پرسش از درس های 8و9 با موضوع حمل ونقل خواهیم داشت.

بازی استراتژیک

مدرس: بیک وردی، بهار
فعالیت: درود بر اولیا و دانش آموزان عزیز امروز به صورت آنلاین کلاس برگزار گردید. و با 2 آهنگ برای تحرک و هیجان دانش آموزان با هدف شناسایی سمت چپ و راست و جلو و عقب و توجه و تمرکز به گوش دادن آهنگ و انجام حرکاتی که شعر آهنگ می گوید با شمارش 4 تایی تمرین و بازی شد. سپس با دو آهنگ 4 ضربی با حرکات بادی پرکاشن برای تمرکز و تقویت دو نیمکره مغز بازی شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: