فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Flyers 11

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس زبان انگلیسی امروز یک متن درباره یک کاراکتر و نوع مدرسه او خواندیم و سپس طی یک بازی هیجان انگیز دانش اموزان عزیزم کلمات مهم را درمتن جستجو کرده و تشخیص دادند.سپس سوالات مربوط به متن را باهم درکلاس پاسخ دادیم.
تکلیف: دختران عزیزم جهت نوشتن Writing به سفرهایی که در زندگی تجربه کرده اند فکر کنند ،سپس در 6 خط یا بیشتر برایم بنویسند که به چه شهریا کشورهایی سفر کرده اند،چه کارهایی انجام داده اند و چه مکان های زیبایی را دیده اندیا چه غذاهایی را امتحان کرده اند.(لطفا دقت شود همه افعال باید با زمان Present Perfect نوشته شود برای مثال( have visited) همچنین فردا سه شنبه از درس 3 کتاب(شامل جملات و کلمات آن) سنجش دیکته خواهیم داشت.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس علوم انگلیسی امروز ابتدا سنجش شفاهی از همه دانش اموزان انجام شد و سپس مبحث جدیدی از کتاب با عنوان زنجیره غذایی را باهم آموختیم و همه دانش آموزان عزیزم مثال هایی را دررابطه با این مبحث در کلاس مطرح کردند.
تکلیف: مبحث Food chain مطالعه شود.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز ابتدا دانش آموزان عزیزم آهنگ She را درگروه ها باهم همخوانی کردند.سپس داستان درس 3 را باهم خواندیم و با کاراکترهای داستان آشنا شدیم، و دانش اموزان عزیز در قالب نقش های داستان باهم مکالمه کردند.
تکلیف: دختران عزیزم کتاب کار صفحه 48 را حل کنند. همچنین دیالوگ های داستان درس 3 را حفظ کنند،فردا در کلاس مکالمه خواهیم داشت.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس ریاضی انگلیسی امروز مبحث محیط دایره را مرور و سپس تمریناتی جهت به دست آوردن قطر و محیط در اشیا مختلف دایره ای شکل انجام دادیم.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: امروز با حضور قشنگ زبان آموزانمان، اولین مرحله‌ی مسابقه‌ی هیجان انگیز spelling bee برگزار شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیز کتاب کار صفحه 37 را حل کنند.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس علوم انگلیسی امروز از مبحث Kidneys صفحه 17 کتاب Science مرور و پرسش انجام شد.سپس مبحث دیالیز و علت آن را در کلاس آموختیم.
تکلیف: زبان آموزان عزیز مبحث دیالیز صفحه 18 کتاب را مطالعه کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس زبان انگلیسی امروزمان آهنگ زیبای She را باهم تمرین کردیم،ابتدا درباره مدارس مدرن و متفاوت در کشورهای مختلف صحبت و مکالمه کردیم ،سپس متن صفحه 42 را با موضوع Unusual schools خواندیم و سوالاتی را جهت درک مطلب پاسخ دادیم .
تکلیف: دختران عزیزم کتاب کار صفحات 35-36 را حل کنند. روز شنبه دیکته از جملات و لغات صفحات 34 و 36 و 38 کتاب اصلی خواهیم داشت .لطفا تمرین دیکته لغات و جملات را در دفتر بنویسید .

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس زبان انگلیسی امروز متن اهنگ She را باهم همخوانی و تمرین کردیم ،سپس مبحث School subject را در کلاس مرور کردیم و فایل صوتی صفحه43 را باهم شنیدیم و تمرینات این صفحه را در کلاس پاسخ دادیم.
تکلیف: دختران عزیزم CD کتاب را پخش کنند،فایل صوتی شماره 46 الی 49 را گوش دهند از هر فایل صوتی دو جمله که کامل شنیده اند را در دفتر خود بنویسند.(جمعا 8 جمله ) لطفا مشخص شود جملات از کدام فایل صوتی نوشته شده اند. این تکلیف شامل امتیاز مثبت نمره Listening میباشد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: