فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Starters 13

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز تدریس لغات بسیار کاربردی درس 2 را با موضوع Feelings از صفحه 23 انجام دادیم.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز در کلاس زبان شاد و صمیمی ما، تدریس درس 2 Feelings صفحه 21 و 22 انجام شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 15 و 16 انجام شود. کتاب pupils book صفحه17,activity17 به فایل صوتی در CD گوش داده و از اصطلاحات گفته شده سه بار در دفتر بنویسید. کتاب کار صفحه 17 انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز تدریس درس 2 Feelings صفحه 20 را با مشاهده یک فیلم جذاب انجام دادیم .
تکلیف: کتاب ODI1 صفحه 20 انجام شود. فردا مرحله اول پرسش Spelling bee انجام خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز دوره و review درس اول کتاب ODI را انجام دادیم .
تکلیف: کتاب کار صفحه 15 و 16 انجام شود. کتاب pupils book صفحه12,activity5 به فایل صوتی در CD گوش داده و از اصطلاحات گفته شده دو بار در دفتر بنویسید. کتاب ODI1 صفحه 19 انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: اکبرتهرانی، فرنوش
فعالیت: امروز، مروری به مباحث تدریس شده در یونیت 1 داشتیم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: