فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Basic 22

زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: امروز یک صدا جدید از کتاب ALV Phonics را یاد گرفتیم. داستان صدا را تعریف کردیم، اکشن مربوط به آن را حسابی تمرین کردیم.سپس به شعر آن گوش دادیم. و در نهایت طرز نوشتن صدای Dd را یاد گرفتیم.
تکلیف: دانش آموزان عزیزم از کتاب کار ALV phonics صفحه 18 تکمیل شود .

زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: درکلاس زبان آنلاین امروز ما لغت‌های تدریس شده، داستان ، شعر، اکشن ، اسم ، صدا ، نحوه نوشتار مربوط به حرف Mm دوره و تکرار شد.در نهایت دانش آموزان عزیزم لغات را blend کردند و با سرعت خواندند.

زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: درکلاس زبان آنلاین امروز ما لغت‌های تدریس شده، داستان ، شعر، اکشن ، اسم ، صدا ، نحوه نوشتار مربوط به حرف Rr دوره و تکرار شد.در نهایت دانش آموزان عزیزم لغات را blend کردند و با سرعت خواندند.
تکلیف: اولیای عزیز این لینک شعر Watermelon می‌باشد. می‌توانید در منزل برای زبان آموزان عزیزم پخش کنید. https://aparat.com/v/3nSg4

زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: درکلاس زبان آنلاین امروز ما لغت‌های تدریس شده، داستان ، شعر، اکشن ، اسم ، صدا ، نحوه نوشتار مربوط به حرف Hh دوره و تکرار شد.در نهایت دانش آموزان عزیزم لغات را blend کردند و با سرعت خواندند.

زبان انگلیسی

مدرس: سلطانی متهور، حانیه
فعالیت: درکلاس زبان آنلاین امروز ما لغت‌های تدریس شده، داستان ، شعر، اکشن ، اسم ، صدا ، نحوه نوشتار مربوط به حرف Ee دوره و تکرار شد.در نهایت دانش آموزان عزیزم لغات را blend کردند و با سرعت خواندند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: