فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: دانشمندان 1

ریاضی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه ی 90 و91 انجام شد. کتاب کار ریاضی از صفحه ی 74 تا 83 انجام شد. خانم وآقای ریاضی برگزار شد.
تکلیف: جدول نظامدار عدد 7و8 و9 و10کشیده وحل شود.

فارسی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: جمله نویسی تمرین وتکرارشد.
تکلیف: با کلمات (اداره ، مدرسه، نرده،.امام،.زیبا،ایران ما،سبد توت،مداد من) جمله بسازید. کلمات ( انسان،سینا،نامه،ساده،ادامه،ستاره،آمده،) بخش وصداکشی شود. دیکته شب نوشته شود.

هنر اول

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی ببر و جنگل کشیده و رنگ آمیزی شد.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: صفحه کلید، تغییر زبان، تغییر نوع و اندازه فونت در نرم افزار نقاشی آموزش داده شد.
فعالیت: با سلام واحترام دانش آموزان عزیز با توجه به برنامه مطالعاتی ارسال شده در تاریخ1402/9/18،مطالعه و تکرار دروس را جهت آمادگی سنجش های دی ماه داشته باشید.

ریاضی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه ی87و88و89 انجام شد

علوم اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب علوم تا پایان فصل 6 تدریس شد.

فارسی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: درس فارسی ( ِ ربط یا دوستی) تدریس شد. تمرین وتکرار نشانه ها انجام شد. لطفا طبق برنامه مطالعاتی دروس تمرین وتکرار شود.
تکلیف: کاربرگ فرستاده شده در دفتر تکالیف نوشته وحل شود. دیکته شب نوشته شود.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس هشتم و نهم و انجام فعالیت کلاسی در کلاس انجام شد.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: بازی بادی پرکاشن ، با هدف آگاهی بدنی و تعامل دوستی و عاطفی شکل گرفت . 2) بازی بادی پرکاشن با موضوع پاییز و نشستن و برخاستن ( در بخش استواری ) و چرخیدن غیرانتقالی صورت پذیرفت . 3 ) بازی کاپ گیم و جابجایی و استواری هم آموزش داده شد ، اما به دلیل تمام شدن تایم کلاس ، ادامه کار ،برای جلسه ی بعد موکول شد .

مهارت اجتماعی

مدرس: تسبیحی، عاطفه
فعالیت: ساختار کلی مکالمه بررسی شد و نکات خوب شنیدن آموزش داده شد و بررسی شد که چگونه میتوانیم یک شنونده ی خوب باشیم.
تکلیف: یک نقاشی کشیده شود و در آن نشان دهید که شنونده ی خوب چه ویژگی های دارد.

ریاضی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: جدول نظامدار تمرین وتکرار شد.
تکلیف: 5تا عبارت جمع مطابق تم 13 کتاب ریاضی نوشته وحل شود. جدول نظامدار عدد 4 و5 و6 کشیده وحل شود.

علوم اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب کار علوم از صفحه ی43 تا صفحه ی 56 انجام شد.

فارسی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: ای مستقل تدریس شد.
تکلیف: طبق برنامه مطالعاتی، دروس مطالعه شود. دیکته شب نوشته شود. جدول دوستی تمرین وتکرارشود.

املا اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: املا تا نشانه (ن) گفته شد.

ورزش اول

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون انعطاف پذیری امتحان گرفته شد.
فعالیت: با سلام و احترام دانش آموزن عزیز می توانندبرای روز شنبه به مناسبت روز هواپیما با وسایل دور ریختنی یک هواپیما درست کرده وبه مدرسه تحویل دهند.لازم به ذکر است به همه ی دست سازه ها امتیاز تعلق می گیرد.

ریاضی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: مفهوم جمع و جمع نظامدار تدریس شد. کتاب ریاضی تم 13 صفحه ی 85و86و87انجام شد.
تکلیف: جدول نظامدار تا عدد 4 کشیده وانجام شود.

فارسی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب کار فارسی 85و86و88 انجام شد. از روی متن روان خوانی کتاب کار فارسی صفحه ی 93 یکبار نوشته شود.

نگارش اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب نگارش صفحه ی 62 انجام شد . بخش وصداکشی کلمات نشانه اِ تمرین شد. کلمات فرستاده شده درفایل وارد دفتر شود وبخش وصداکشی شود.

شطرنج

مدرس: حاتمی، مهری
فعالیت: تکرار دروس گذشته انجام شد.

ریاضی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب کار ریاضی صفحه ی 71و72و73 انجام شد.

علوم اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب علوم فصل 6 تا صفحه ی 46 تدریس شد.

فارسی اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: از کلمات (اِمام ،اِنسان،سادِه،دانِه،مِداد،اِستخر،نَردِبان، مَدرِسه،دِرَخت،دَبِستان،آزاده،) از هرکدام یک خط نوشته شود، جدول دوستی تمرین وتکرارشود. دیکته شب نوشته شود.

نگارش اول

مدرس: بهلولی، مولود
فعالیت: کتاب نگارش صفحه ی 61 انجام شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: