فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: دانشمندان 2

ریاضی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب کار ریاضی صفحات 83,85,86 حل شد .کتاب ریاضی تم 2 مرور شد.
تکلیف: کتاب ریاضی تم 3 مرور شود.

علوم اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب علوم صفحه ی 15 تا 17مرور شد و صفحه ی 47 ،48 و 49 با نمایش انیمیشن تدریس شد.
تکلیف: کتاب علوم صفحات 19تا 21 مرور شود.

فارسی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کلاس بدون دیوار برگزار شد. نشانه ی اَ مرور شد.
تکلیف: نشانه ی د مرور شود.کتاب کار فارسی صفحه ی 85 حل شود.کلمه سازی کلمات زیر با کارت ترکیب انجام شود.( ساده، نرده، تازه، ستاره،روزه، موزه، دانه، مدرسه، بیمه، بوسه، روز نامه )

نگارش اول

مدرس: اسد، نغمه
تکلیف: جملات زیر را بخوانید و سپس بنویسید. به نام ایزد دانا. زمستان سرد است.بادِ زمستان سوز دارد.این ماسه زبر نیست نرم است.آرزو دوستِ آزاده است.مادرِ سارا او را به موزه می برد.سارا سه مرتبه موزه را دیده است.سمانه با روزنامه آمد.این سبزی تازه نیست.بر دستِ مادر بوسه بزن.

املا اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: املای ترکیبی گفته شد.

هوش و ریاضی

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب کار هوش و ریاضی صفحات 13,14,15,16 و 17 حل شد.

ریاضی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب ریاضی، تم 1 مرور شد.
تکلیف: کتاب ریاضی، تم 2 مرور شود.کتاب کار ریاضی صفحه ی 82 حل شود.

علوم اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب علوم صفحات 10تا 13 مرور شد.
تکلیف: کتاب علوم صفحات 15 تا 17 مرور شود.

فارسی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: نشانه ی آ و ب مرور شد.
تکلیف: نشانه ی اَ مرور شود.کتاب کار فارسی صفحه ی 84 حل شود.کلمه سازی کلمات زیر با کارت ترکیب انجام شود.(اِداره،اِسم،ساده،رانَنده،نَرده،تَرانه، نامه،دَبِستان،زِمِستان)

نگارش اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: جمله سازی و کلمه سازی از نشانه ی اِ تمرین شد.
تکلیف: جملات زیر را بخوانید و سپس بنویسید. به نام ایزد دانا. اسمِ من آزاده است. مرسانا دوست ِ من است.در آسمانِ آبی ستاره ای زیبا دیدم.سودابه در بیمارستان بستری است.دامنِ سمانه سبز است. من برادرِ زری را دیدم.دیروز سه بسته آب نبات به دوستم دادم.

املا اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: املای کلاسی گفته شد.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس نهم و مرور درس هشتم و انجام فعالیت کلاسی در کلاس انجام شد.

بازی استراتژیک

مدرس: قمری، ندا
فعالیت: بازی بادی پرکاشن با مناسبت پاییز و با هدف نشستن و برخاستن ( در بخش استواری ) و چرخیدن غیر انتقالی و گام برداشتن به جلو و عقب و تغییر جهت رفتن راست و چپ ، شکل گرفت . 2 ) بازی با بشقاب رنگی ( پیش دستی یکبار مصرف ) با هدف شناسایی دست چپ و راست و تقویت مچ دست صورت پذیرفت .

مهارت اجتماعی

مدرس: تسبیحی، عاطفه
فعالیت: ساختار کلی مکالمه بررسی شد و نکات خوب شنیدن آموزش داده شد و بررسی شد که چگونه میتوانیم یک شنونده ی خوب باشیم.
تکلیف: یک نقاشی کشیده شود و در آن نشان دهید که شنونده ی خوب چه ویژگی های دارد.

ریاضی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: تم یک کتاب ریاضی مرور شود.کتاب ریاضی صفحات 83 و 84 تدریس شد.عدد قبل و بعد تمرین شد.

علوم اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب علوم صفحه ی 10تا 13 مرور شود.کتاب کار علوم صفحات 55, 56 و 57 حل شد. کتاب علوم صفحات 42، 43،44،45 و 46 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار علوم صفحه ی 58 حل شود.

فارسی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: نشانه ی آ و ب مرور شود. اِ ربط تدریس شد.نشانه ی اِ مرور شد.

نگارش اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب نگارش صفحه ی حل شد.

املا اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: املای ترکیبی گفته شد.

قرآن اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب قرآن صفحات تدریس شد.

هنر اول

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی ببر و جنگل کشیده و رنگ آمیزی شد.
فعالیت: با سلام و احترام دانش آموزن عزیز می توانندبرای روز شنبه به مناسبت روز هواپیما با وسایل دور ریختنی یک هواپیما درست کرده وبه مدرسه تحویل دهند.لازم به ذکر است به همه ی دست سازه ها امتیاز تعلق می گیرد

ریاضی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب ریاضی صفحه ی 82 حل شد..
تکلیف: کتاب کار ریاضی صفحه ی 81 حل شود.

علوم اول

مدرس: اسد، نغمه
تکلیف: ارمغان شماره ی 10 حل شود.

فارسی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: نشانه ی ( ای ) مستقل با گفتن داستان تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار فارس صفحه ی 83 و 84 حل شود.

نگارش اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: با کلماتی که نشانه ی ای مستقل دارند جله سازی شد و دانش آموزان در دفتر مشق نوشتند.کتاب نگارش صفحات 61 و 62 حل شد.
تکلیف: جملات زیر را بخوانید و سپس بنویسید.اِمروز بابا از اِداره زود آمَد. تا اَمین را به بوستان بِبَرَد. اَمین رَزمنده ای را دید.رَزمنده روزنامه ای دَر دَست دارَد.مادر به اَمین بسته ای آدامس داد.آب مزه ای نَدارَد.دیروز اَبر تیره ای را در آسمان دیدَم.

املا اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: شنبه از نشانه آ تا ر دیکته گفته می شود.

هنر اول

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی شیر رنگارنگ تکنیک پاستل روغنی و مدادرنگی انجام شد.
تکلیف: دختران گلم نقاشی در منزل تکمیل گردد و جلسه بعد همراه داشته باشید. وسایل مورد استفاده جلسه :دفتر نقاشی و مدادرنگی و پاستل روغنی میباشد.

علوم اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: کتاب کار علوم صفحات 49 تا 54 حل شد.

فارسی اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: نشانه ی ( اِ ) تدریس شد و جهت ایجاد انگیزه داستان نشانه اِ گفته شد. صفحه ی 48 کتاب فارسی روان خوانی و تدریس شد. صداکشی ،جمله سازی، صدای اول و آخر پرسش شد. بازی حساسیت شنیداری نشانه ی ( اِ ) انجام شد.
تکلیف: روان خوانی صفحه ی 48 کتاب فارسی تمرین شود.کتاب کار فارسی صفحه ی 82 حل شود.

نگارش اول

مدرس: اسد، نغمه
فعالیت: طرز صحیح نوشتن نشانه ی "اِ" خصوصیات نوشتاری و جایگاه آن در کلمه آموزش داده شد.جدول دوستی را در دفتر مشق کشیدند و برای هر ترکیب یک مثال زدند.
تکلیف: دخترای گلم نقاشی نشانه ی « اِ »را در دفتر نشانه کشیده و سپس یک خط از نشانه بنویسید. جدول دوستی را بکشید و برای همه ی ترکیب ها یک مثال بزنید.کلمات (دبستان،تابستان،مدرسه،زمستان،ستاره) را بخش وصدا کشی کنید و در دفتر نشانه بنویسید. کلمه های فایل پیوست شده را بخوانید و بنویسید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: