فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: پژوهشگران 1

ریاضی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: آقا و خانم ریاضی برگزار شد. صفحه آغازین و صفحه 56 معرفی پول با هدف آشنایی و معرفی عدد صد به صورت دسته صد تایی ،ساختن عدد با شمردن ده تا ده تا ، نوشتن و خواندن عدد 100 تدریس و تمرینات آن حل شد .
تکلیف: فایل ارسال شده ساعت در دفتر تکلیف به صورت ریاضی و فارسی نوشته شود .مبحث گذشته و مانده هنوز تدریس نشده است.مثل فارسی: ساعت دو و چهل و پنج دقیقه ریاضی : 2:45

فارسی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: درست و نادرست ،گوش کن و بگو درس 7 دوستان ما با مشارکت دانش آموزان پاسخ داده شد. جعبه کلمات درس 8 با مشارکت دانش آموزان نوشته شد.
تکلیف: دانش آموزان جعبه کلمات را تا یک هفته مهلت دارند حفظ شوند.

نگارش دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
تکلیف: صفحات 54 و 55 فقط سوال یک با خط زیبا و خوانا با رعایت علایم نگارشی با مداد قرمز و مشکی نوشته شود.

مهارت زندگی

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: رفتارهای دوستانه و غیر دوستانه مجدد مرور و صفحات 26 و 27 در کلاس کامل گردید.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: رسم اشکال هندسی، تغییر آن ها و تایپ حروف ه و ث آموزش داده شد.

آزمایشگاه

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: جشن صد با هدف معرفی کوچکترین عدد سه رقمی برگزار شد.
فعالیت: با سلام واحترام دانش آموزان عزیز با توجه به برنامه مطالعاتی ارسال شده در تاریخ1402/9/18،مطالعه و تکرار دروس را جهت آمادگی سنجش های دی ماه داشته باشید.

ریاضی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: مرور فصل صفحات 53 و 54 رفع اشکال و حل شد. مبحث ساعت در دفتر تکلیف تکرار و تمرین شد.
تکلیف: کتاب کار صفحات 84 و 85 حل شود. فایل ارسال شده ساعت در دفتر تمرین نوشته و حل شود.

فارسی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: لغات مهم درس 8 روخوانی و خط کشیده شد.
تکلیف: از روی لغات درس از همه مهربان‌تر یک مرتبه در دفتر تکلیف بخوان و بنویس.

نگارش دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
تکلیف: صفحات 51 و 52 با خط زیبا و خوانا کامل کنید.

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: درس 9 اهل بیت پیامبر تدریس و به سوالات آن پاسخ داده شد.

ورزش دوم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دو سرعت و بازی آزاد در کلاس صورت گرفت.

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس هشتم و گفت و گوی کلاسی و انجام فعالیت کلاسی در کلاس انجام شد.

مهارت اجتماعی

مدرس: تسبیحی، عاطفه
فعالیت: آموزش فرهنگ و مفاهیم مربوط به آن انجام شد، تفاوت فرهنگ های مختلف توضیح داده شد و چند نمونه از فرهنگ اقوام و کشورهای مختلف بررسی شد.
تکلیف: کاربرگ ارسال شده به دلخواه رنگ آمیزی شود و عکس آن در پرتال بارگذاری شود یا جلسه بعد همراه خود بیاورند. راجع به قومیت و زادگاه خود یا والدین اطلاعات کسب کنند.

ریاضی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: صفحات 49 و 50 با هدف آشنایی با مفهوم تقارن 4 قسمتی و آموزش ربع در ساعت تدریس و تمرینات آن حل شد.
تکلیف: صفحه 51 و 52 کتاب درسی با خط کش شابلون و مداد رنگی با دقت حل شود. فیلم ربع در ساعت در پرتال بارگذاری شد.

علوم دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: فعالیت کلاسی صفحات 48 و 49 و 50 و 51 با مشارکت دانش آموزان حل شد.
تکلیف: دخترها ی گلم با توجه به صفحه 51 ساعت آفتابی بساز و کارت امتیاز دریافت کنید و فعالیت صفحه 53 (نقاشی یک وسیله هشدار دهنده) کتاب درسی علوم را روی برگه A4 بکشید و برای روز دوشنبه بیاورید.

فارسی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: با سلام و عرض ادب دانش آموزانی که فعالیت های کلاس آنلاین را انجام نداده اند ،تا آخر هفته فرصت دارند کتاب های خود را کامل کنند.

نگارش دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: صفحات 49 سوال 2 و صفحه 50 سوال 2 با و صفحه 51سوال 3و صفحه 52 سوال 2مشارکت دانش آموزان حل شد.
تکلیف: صفحه 49 سوال 4نوشته شود.

هنر دوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی روباه ملوان کشیده و رنگ آمیزی شد.

ریاضی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: کتاب کار صفحات 76تا77 با مشارکت دانش آموزان حل شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 78حل شود.

علوم دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: فصل 6 پیام رمز را پیدا کن 2 کامل تدریس و به سوالات آن پاسخ داده شد. فصل 4و 5 و 6 پرسش شد.
تکلیف: تمرینات کتاب که در کلاس پاسخ داده شد از فایل ارسال شده در پرتال در کتاب درسی نوشته شود.

فارسی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: بیاموز و بگو درس دوستان ما تدریس و تمرینات آن با مشارکت دانش آموزان پاسخ داده شد.
تکلیف: پیک ارمغان شماره 11حل شود.کتاب کار فارسی املا دان صفحه 58 نوشته شود.

نگارش دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: صفحات 47 و 48 سوال 3 با مشارکت دانش آموزان نوشته شد.
تکلیف: صفحات 47 و 48 کامل شود.

هوش و ریاضی

مدرس: خاکسار، اکرم
تکلیف: فعالیت خواسته شده در قسمت تکالیف ریاضی و هوش ، مربوط به «کتاب درسی ریاضی» است. تکلیف: دانش آموزان عزیز : لطفاً اشکالی که مربوط به سوال 1 در صفحه 49 «کتاب درسی ریاضی» است و فایل آن بارگذاری شده است را به اندازه ی دل خواه کشیده و ببرید. فقط شکل مربع و ستاره ضلع های برابر داشته باشند. سپاس از همکاری شما

شطرنج

مدرس: حاتمی، مهری
فعالیت: تکرار دروس گذشته انجام شد.

ریاضی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: صفحات 46 و 47 همراه با دست ورزی با هدف معرفی نیم در ساعت و ساعت بعد ،رسم قرینه ی شکل ها با توجه به محور افقی و عمودی و رسم خط تقارن در شکل های هندسی تدریس و تمرینات آن حل شد.
تکلیف: کتاب کار صفحات 72 و 73 حل شود.

فارسی دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: واژه آموزی درس دوستان ما تدریس و فعالیت مربوط به آن انجام شد.
تکلیف: از لغات مهم درس هفتم دوستان ما بخوان و در دفتر تکلیف بنویس.

نگارش دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: صفحات 47 و 48 فقط سوال 2 با خط زیبا و خوانا نوشته شود.

قرآن دوم

مدرس: خاکسار، اکرم
فعالیت: درس پنجم صفحات 30تا33 تدریس شد.
تکلیف: فعالیت های یاد آوری صفحات 34 و 35 در کتاب قرآن پاسخ داده شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: