فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: زبان اکسترا 2

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 28 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do the worksheet :)))))))))))))

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 27 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do the worksheet

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 26 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do the worksheet

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 25 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do the worksheet

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 24 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do the worksheet
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: