فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: زبان اکسترا 2

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 59 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please write it down

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 58 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please write it down

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 57 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do it

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 56 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: Please do it

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. صفحه 55 تدریس شد. 2. دیکته تمرین شد. 3. Game
تکلیف: please do it
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: