فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 0

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام وعرض روز بخیر. امروز با بچه های عزیز کلمات یونیت 9 (صفحات 52 و 53 کتاب، کلمات مربوط به حیوانات) کار شدند.
تکلیف: لطفا صفحه 60 کتاب کار، انجام شود. کلمات مربوط به حیوانات و صدای آنها، مرور و تمرین شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام امروز حروف الفبا تماما مرور شدند.
تکلیف: لطفا یونیت 8 کامل مرور شود و همچنین حروف الفبا. متشکرم.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید امروز با بچه های عزیز دروس قبلی مرور شدند و حروف Rr, Ss, Tt کار شدند. (صفحه 51 کتاب)
تکلیف: لطفا حتما حتما شکل این حروف با بچه ها تمرین شود. کلمات مربوط به هر حرف تمرین شود. صفحات 58 و 59 کتاب کار انجام شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز با بچه های عزیز کلمات healthy, unhealthy مرور شدند و صفحه 50 کتاب، تدریس شد. دیالوگ have a healthy snack کار شد.
تکلیف: لطفا صفحه 57 کتاب کار انجام شود. از بچه های عزیز ویدیو تهیه شود.(توی ویدیو بچه ها غذاهای سالم و ناسالم را معرفی کنند و از دیالوگ have a healthy snack استفاده کنند). حتما حروف A تا Q مرور و تمرین شوند. (اسم، صدا، کلمات)

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید امروز کلمات یونیت 8 مرور شدند و مفاهیم healthy, unhealthy تمرین شدند.
تکلیف: لطفا با غذاهای مختلف، مفاهیم healthy, unhealthy با بچه های عزیز تمرین شوند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: