فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 0

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض روز بخیر. امروز حروف s, a, t به طور کامل مرور شدند. (کلمات، فرمیشن، سانگ ها، صفحات 3 تا 14 کتاب اکتیویتی بوک)
تکلیف: لطفا در منزل بچه ها از روی Ss, Aa, Tt سرمشق بنویسند. (دفتر سه خط، هر کدام یک خط) کلماتی که با این صدا ها شروع می شوند مرور شوند. سانگ های این سه صدا مرور شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض روز بخیر. امروز با بچه های عزیز صفحات 20 و 21 کتاب اکتیویتی بوک کامل شدند. حرف Ii تدریس شد. (اسم صدا و کلمات و اکشن)
تکلیف: به دلیل امتحان فردا، بچه ها تکلیف ندارند. لطفا کتاب فرست فرندز کامل مرور و خوانده شود.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض روز بخیر. امروز با بچه های عزیز بندینگ های قبلی مرور شد (ast, tas, sat, sa, ta, at, as) و کلمات قبلی مرور و کلمات جدید با بچه ها کار شدند (tail, snowman) و صفحه 17 کتاب اکتیویتی بوک انجام شد.
تکلیف: لطفا صفحه 17 اکتیویتی بوک درخانه تکمیل شود. لغات جدید با بچه ها کار شوند (tail, snowman) بلندینگ ها به طور کامل کار شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض خسته نباشید. امروز فعالیت صفحه 16 اکتیویتی بوک انجام شد. هر سه سانگ مرور شدند. ترکیب صدایی ast, tas, sat آموزش داده شد
تکلیف: لطفا از روی ترکیب صدایی sat, ast, tas هر کدام یک خط در دفتر سرمشق نوشته شود. ترکیب این صداها طبق ویدیویی ک قبلا خدمتتون ارسال شده تمرین شود. (لطفا ویدیو از بچه ها در هنگام بلندینگ تهیه بفرمایید)

زبان انگلیسی

مدرس: موسوی، زهره سادات
فعالیت: با سلام و عرض روز بخیر. خداقوت خدمت شما عزیزان. امروز با بچه های عزیز کلمات مربوط به Tt مرور شدند. سانگ این صدا کار شد. و صفحه ی 15 کتاب اکتیویتی بوک کار شد.
تکلیف: لطفا حتما سانگ مربوط به صدای Tt تمرین و توسط بچه ها خوانده شود. (لطفا ویس تهیه کنید.) کلمات مربوط به صدای t مرور شوند: tree, teddy bear, tent, toilet, turtle از روی Tt در دفتر سه خط سرمشق نوشته شود. (هر کدام یک خط)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: