فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 4

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: فعالیت ها:مطالب جلسات قبل کامل مرور شد. صفحه 34 کتاب تدریس شد. محتوا استفاده شده در کلاس ارسال شد.
تکلیف: تکلیف: صفحه 29, 30کتاب کار حل شود. با تشکر

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: فعالیت ها:مطالب جلسات قبل کامل مرور شد. صفحه 33کتاب تدریس شد. محتوا استفاده شده در کلاس ارسال شد.
تکلیف: تکلیف: صفحه 28 کتاب کار حل شود. با تشکر

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: فعالیت ها:مطالب جلسات قبل کامل مرور شد. گرامر was,were مرور شد. گرامر wasn't, weren't تدریس شد. محتوا استفاده شده ارسال شد.
تکلیف: تکلیف:با توجه به تصویر ارسال شده. در مورد تصویر 4 جمله مثبت با (was, were) 4 جمله منفی با (wasn't, weren't) در یک ویدعو با توجه به تصویر با استفاده از گرامر جدید صحبت شود. با تشکر

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: فعالیت ها:مطالب جلسات قبل کامل مرور شد. گرامر was,were تدریس شد. محتوا استفاده شده ارسال شد.
تکلیف: تکلیف: ورکشیت فرستاده شده در دفتر نوشته شده و پاسخ داده شود. با تشکر

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: فعالیت ها:مطالب جلسات قبل کامل مرور شد. صفحه 32 کتاب مرور شد. مطالب thanksgiving تدریس شد. مطالب preposition of place تدریس و مرور شد. محتوا استفاده شده در کلاس ارسال شد.
تکلیف: تکلیف: ورک شیت فرستاده شده به صورت ویس در واتس اپ ارسال شود. حتما یک ویدعو خلاقانه برای روز Thanksgiving تهیه شود. با تشکر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: