فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: زبان سطح 6

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس صفحات 16 و 17
تکلیف: 1.جوابهای ارسالی چک و تصحیح شود. 2. تمرینهای 15 و 16 از کتاب pupil's book با دقت و کامل انجام شود. 3. صفحات 10 و 11 از workbook انجام شود.( قسمت writing با دقت و کامل انجام شود.) 4. کاربرگ ارسال شده در واتس اپ برای تقویت reading انجام شود. 5. ویس های ارسالی در واتس اپ با دقت گوش داده شود.

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 15
تکلیف: Do p. 9 of workbook

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: مبحث Wh_ past simple & past continuous questions تدریس شد.
تکلیف: ویس های واتس اپ با دقت کامل داده شود. پاورپوینت و محتوای ارسالی بررسی شود. سپس 3 کاربرگ مشخص شده با دقت انجام شود. فایل صوتی تمرین 7 از صفحه 14 کتاب ODI5 گوش داده و نوشته و ارسال شود. *این تکلیف مربوط به روز شنبه است که هیچکدام از پسرهای گلم انجام نداده اند.* *هیچ توجیهی برای عدم انجام این تکلیف پذیرفته نیست.*

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس song of p. 14
تکلیف: 1.پسرهای گلم song صفحه 14 را گوش داده، کامل حفظ کنند و ویس ارسال شود.( ارسال ویس در واتس اپ). 2.طبق گروه بندی ارسالی در واتس اپ، پسرهای عزیزم به وسیله ویدیوکال در واتس اپ تمرین 9 صفحه 14 را تمرین کنند.( از مکالمه پسرهای عزیزم فیلم گرفته و ارسال شود) *ارسال فیلم و ویس در واتس اپ*

زبان انگلیسی

مدرس: هاشمی، سمانه
فعالیت: تدریس p. 14 of odi5 صفحات 13 از odi5 و 6و7 از workbook چک شد.
تکلیف: از هر کدام از کلمات صفحه 14 یک خط نوشته شود و با هر کدام یک جمله با like/don't like یا likes/doesn't like نوشته شود. Do p. 8 of workbook فایل صوتی تمرین شماره 7 از صفحه 14 کتاب odi5 گوش داده و نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: