فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: پروین اعتصامی

ریاضی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: مبحث نسبت های مساوی تدریس شد
تکلیف: کتاب ریاضی صفحه 53-54-55 حل شود

علوم پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: درس 5 کامل تدریس شد
تکلیف: کتاب کار درس 5 حل شود

فارسی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار در س 7-8 حل شد
تکلیف: تکلیف نداریم

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: هدیه درس 5-6 پرسش شد
تکلیف: تکلیف نداریم

ریاضی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: مبحث نسبت تدریس شد
تکلیف: کتاب کار علوی صفحه 62-63-64 حل شود

فارسی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: معنی لغات درس هشتم گفته شد
تکلیف: تکلیف نداریم

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: درس 10 تدریس شد
تکلیف: کتاب کار درس 9 حل شود

مهارت زندگی

مدرس: رشیدی، فاطمه
فعالیت: سلام و روز بخیر مبحث دید چند بعدی با مشارکت دانش اموزان تدریس شد.
تکلیف: تکالیف در کلاس انجام شد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: فعالیت ها:مطالب جلسه قبل مرور شد. مطلب جدید در رابطه با shadow تدریس شد. محتوا استفاده شده در کلاس ارسال شد.
تکلیف: تکلیف:دانش اموزان عزیزم میتوانند مطالبی که تدریس شده را به صورت (ویس, نمایش، ویدعو،یا با یک نقاشی) هر چیزی که از درس متوجه شدند را ارسال کنند. منتظر ارسال تکلیف همه دانش اموزان هستم. با تشکر

ریاضی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: کتاب درسی 44-45 در کلاس حل و رفع اشکال شد
تکلیف: تکلیف نداریم

علوم پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: درس پنجم علوم تا نیمه تدریس شد
تکلیف: تکلیف نداریم

فارسی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: درس هشتم لغت های مهم اعلام شد
تکلیف: کتاب کار درس هشتم حل شود

املا پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: املا از درس هشتم در کلاس گفته شد
تکلیف: تکلیف نداریم

رایانه

مدرس: عبدی، مهرداد
فعالیت: آموزش و تدریس ابزار شیب رنگ ، منوی اختیارات ابزار شیب رنگ - تدریس تا صفحه 37 کتاب آموزشی انجام شد .

ریاضی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار صفحه 57و 58 در کلاس حل و رفع اشکال شد
تکلیف: تکلیف نداریم فردا از درس 8 دیکته خواهیم داشت

سواد مالی

مدرس: خدائی، یگانه
فعالیت: مبحث عرضه و تقاضا تدریس شد.
تکلیف: 1. فعالیت منزل صفحه ی 57 را انجام دهید. 2. درباره ی گرانی تحقیق کنید و از اولیای خود بپرسید در هفته ی گذشته چه چیزهایی خریده اند که بنظرشان یکدفعه بسیار گران شده بوده است ؟

ریاضی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: صفحه 42 و 43 کتاب حل و رفع اشکال شد
تکلیف: صفحه 44و 45 کتاب درسی حل شود

فارسی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: درس هشتم دفاع از میهن تدریس شد
تکلیف: درس هفتم کتاب کار حل شود

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: خاتونی، فاطمه
فعالیت: درس 6-7-8-9 پرسش شد
تکلیف: تکلیف ندایم

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: فعالیت ها:مطالب جلسه قبل مرور شد. مطلب جدید در رابطه با probability تدریس شد. محتوا استفاده شده در کانال قرار گرفت.
تکلیف: تکلیف: ورک شیت فرستاده شده حل شود. *منتظر ارسال تکلیف همه دانش اموزان هستم.* با تشکر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: