فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Flyers 1

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 45 تدریس شد و تمامی تمارین کتاب حل شد . دانش آموزان در کلاس درباره تکنولوژی هایی که در خانه دارند مانند:کامپیوتر ،پرینتر،موبایل وغیره و کارکرد آنها صحبت کردند. آهنگ آذر ماه در کلاس تمرین شد .
تکلیف: تکلیف ندارند.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: Food chain food chain Producer Consumer مرور شد. صفحات 22 و 23 تدریس شد.
تکلیف: محتوا تدریس شده صفحات 21 تا 23 پرسش خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 45 کتاب درسی تدریس شد. دانش آموزان گرامرcan/can't را یاد گرفتند. تمرین های کتاب حل شد و دانش آموزان به حیاط رفتند و انجام بازی استپ هوایی گرامر درس را تمرین و تکرار کردند.
تکلیف: صفحه 39 کتاب کار حل شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: مفهوم food chain Producer Consumer تدریس شد.
تکلیف: محتوا تدریس شده پرسش خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 44 کتاب درسی تدریس شد . دانش آموزان با اجزای متفاوت کامپیوتر آشنا شدند و درباره اولین کامپیوتر و مخترع آن در کلاس صحبت شد . تمارین کتاب حل شد. مکالمه درس در کلاس چندین بار خوانده شد . اهنگ آذر ماه ، spelling bee و سوالات شب یلدا در کلاس تمرین شد. دانش آموزان اسامی اجزای کامپیوتر را در مدت 3 دقیقه در جدول پیدا کردند و نوشتند.
تکلیف: صفحه 38 کتاب کار حل شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: درس جدید مربوط به quadrilateral مرور شد. تمرین های کتاب مربوط به درس در کلاس حل شد.
تکلیف: quadrilateral پرسش خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 106 کتاب درسی تدریس شد. ویدیویی درباره یک مدرسه حجالب در کلاس پخش شد و دانش آموزان درباره آن صحبت کردند. متن کتاب خوانده شد. کلمات spelling bee یکبار در کلاس خوانده شد. آهنگ آذر ماه در کلاس پخش شد. تمرین کتاب در کلاس حل شد. دانش آموزان درباره متن درس صحبت کردند.
تکلیف: pdf ذیل جهت شرکت در مسابقات شب یلدا دانلود شود و تمامی مطالب حفظ شوند. درباره موضوع ذیل یک پاراگراف بنویسند: Why do you think there aren't schools in some very remote parts of the world? تکالیف در پرتال بارگزاری شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه54 کتاب درسی مبحث story تدریس شد. آهنگ آذر ماه در کلاس پخش شد . دانش آموزان با انجام بازی play the role متن درس را خواندند و درباره آن صحبت کردند.
تکلیف: صفحه 48 کتاب کار حل شود. تکالیف در پرتال بارگزاری شود. فایل کلمات spelling bee بصورت pdf بارگزاری شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: