فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Starters 11

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز صفحه 21 ساختار سوالی تدریس شد.مثلا میپرسیم ?are you happy و در جواب میتوانیم بگوییم yes,i am /no,i am not____تمامی feelings مرور شد.تکالیف چک و امضا شد.
تکلیف: کتاب کار صفحات 18 و 19 انجام شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز کلیه مطالب مرور شد.بخش air در کتاب science مرور شد و جملات در دفتر نوشته شد.
تکلیف: دانش آموزان برای جلسه آینده تا پایان صفحه 23 کتاب تمرین کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز صفحات 20 و 21 تدریس شد.انواع feelings کار شد.feelings به معنای احساسات است.کتاب کار چک‌شد.
تکلیف: یک دیکته نوشته شود. از کلمات زیر 1 خط نوشته شود: happy/sad/thirsty/hungry/tired/exciting

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز شمردن اعداد از 0 تا 100 به صورت 10 تا 10 تا تدریس شد.بازی مربوط به این درس انجام‌شد
تکلیف: در دفتر math and science یکبار از عدد 0 تا 100 به صورت 10 تا 10 تا نوشته شود.

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز ص 19 کتاب به عنوان پرسش کتبی انجام و امضا شد.خواهشمندم دانش آموزان کتاب را جلوتر از حد تعیین شده از جانب من حل نکنند.فردا شروع درس 2 را خواهیم داشت.از درس 1 فردا دیکته نیز خواهیم داشت.
تکلیف: دانش آموزان صفحه17 کتاب کار را حل کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز صفحه 19 کتاب تدریس شد.روانخوانی این صفحه انجام شد و دانش آموزان این صفحه را در کلاس خواندند.تمرین مسابقه spelling bee در کلاس انجام شد.روز شنبه از ابتدای کتاب تا پایان درس 1 پرسش کتبی خواهیم داشت.لطفا تمرین کافی در منزل انجام شود.
تکلیف: دانش آموزان activity book را از صفحه 1 تا پایان صفحه 16 انجام دهند.تمرین برای پرسش کتبی از درس 1 فراموش نشود.

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز صفحه 17 کتاب تدریس شد.دانش آموزان با 4 وسیله موسیقی آشنا شدند.guitar/piano/drum/violin انواع وسیله موسیقی هستند.بخش listening صفحه 17 انجام شد.دعای شکرگزاری برای ناهار تمرین شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 17 انجام شد.از کلمات زیر 1 خط نوشته شود: what/these/those/this/that/guitar/piano/drum/violin
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: