فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Movers 11

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: ارزیابی کتبی General یکشنبه مورخ 1403.2.30 زنگ اول برگزار خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: گرامر دروس 5 تا 8 از صفحه 112 کتاب مرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: درس 6 کتاب مرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: نمونه سوال 3 درس اخر تمرین شد و در دفتر یادداشت شد.

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: مرور گرامر انجام شد در دفتر یادداشت شد. از دانش آموزان science project پرسیده شد.
تکلیف: از دروس 5،6،7،8 مرور و پرسش و پاسخ خواهیم داشت.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: