فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Starters 12

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز ص 19 کتاب به عنوان پرسش کتبی انجام و امضا شد.خواهشمندم دانش آموزان کتاب را جلوتر از حد تعیین شده از جانب من حل نکنند.فردا شروع درس 2 را خواهیم داشت.از درس 1 فردا دیکته نیز خواهیم داشت.
تکلیف: دانش آموزان صفحه17 کتاب کار را حل کنند.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: کلیه مطالب در‌مورد چگونگی تشکیل سایه،روز و شب و منابع نور مرور شد.
تکلیف: دانش آموزان جملات صفحات 21 و 22 و 23 کتاب science را تمرین کنند.حتما در جلسه بعدی پرسیده خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز صفحه 19 کتاب تدریس شد.روانخوانی این صفحه انجام شد و دانش آموزان این صفحه را در کلاس خواندند.تمرین مسابقه spelling bee در کلاس انجام شد.روز شنبه از ابتدای کتاب تا پایان درس 1 پرسش کتبی خواهیم داشت.لطفا تمرین کافی در منزل انجام شود.
تکلیف: دانش آموزان activity book را از صفحه 1 تا پایان صفحه 16 انجام دهند.تمرین برای پرسش کتبی از درس 1 فراموش نشود.

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز صفحه 17 کتاب تدریس شد.دانش آموزان با 4 وسیله موسیقی آشنا شدند.guitar/piano/drum/violin انواع وسیله موسیقی هستند.بخش listening صفحه 17 انجام شد.دعای شکرگزاری برای ناهار تمرین شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 17 انجام شد.از کلمات زیر 1 خط نوشته شود: what/these/those/this/that/guitar/piano/drum/violin

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز school things مرور شد.صفحات 15 و 16 کتاب تدریس شد.حروف A/P/T/S مرور شد.Blending این حروف مجدد کار شد.دیکته تصویری انجام شد.
تکلیف: دانش آموزان صفحات 13 و 14 کتاب کار را انجام دهند.

زبان انگلیسی

مدرس: دلوی، شقایق
فعالیت: امروز ساختار this/that/these/those مرور شد. فعالیت صفحه 13 کتاب حل شد.صفحه 14 تدریس شد و روخوانی آن انجام شد.
تکلیف: فعالیت شماره 8 صفحه 18 کتاب pupils book حل شود. یک دیکته شب از کلمات مربوط به درس یک نوشته شود. از لغات کتاب از صفحه 4 تا پایان صفحه 14 یک در دفتر general نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: