فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Movers 12

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: صفحه 42 تدریس شد. مطالب یلدا مرور شد. Freetime activities تدریس شد.
تکلیف: Reading page 42,40,39,36 پرسش خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: لطفا songتا جایی که تدریس شده در منزل تکرار و تمرین شود. محتوا مربوط به یلدا کامل در کلاس تدریس و مرور شد.
تکلیف: تکلیف ندارند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: مفهوم perimeter با جزئیات تدریس شد. صفحات 24 و 25 تدریس شد.
تکلیف: مطالب تدریس شده پرسش خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: محتوا درس 3 مرور شد. Song the show must go on قسمت جدید تدریس شد. محتوا یلدا در کلاس تدریس شد.
تکلیف: لطفا song  در منزل تکرار و تمرین شود. لغات Spelling Bee برای برنده های دوره اول در پرتال بارگزاری شده است. زمان برگزاری مسابقه بین دانش آموزان برنده(بین کلاسی)چهارشنبه 1402.9.29 میباشد. لطفا دانش آموزان برای سنجش spelling کتبی از تمام صفحات درس 3 آماده باشند. لطفا دانش آموزان حتما کتاب کار همراه داشته باشند.متن مربوط به یلدا پرسش خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: Song the show must go on در کلاس تمرین شد. تعدادی از جملات مربوط به یلدا در کلاس تمرین شد. صفحه 106 کتاب تدریس شد.
تکلیف: دانش آموزان برای سنجش Spelling  از درس 3 روز شنبه آماده باشند. متن یلدا و song در گروه قرار داده خواهد شد . همه دانش آموزان مطالعه کنند و آماده باشند.

زبان انگلیسی

مدرس: باقری، فاطمه
فعالیت: Song the show must go on در کلاس تمرین شد. گرامر Was,were مرور شد. Household items مرور شد. What was there ... مرور شد.
تکلیف: دانش آموزان برای سنجش Spelling از درس 3 آماده باشند. کتاب کار تا پایان صفحه 37 حل شده باشد. با استفاده از There was There were یک متن ده خطی در رابطه با اتاق خواب خود نوشته شود و سپس در رابطه با آن متن 5 سوال نوشته شود و پاسخ داده شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: