فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Basic 13

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش آموزان امروز از کتاب picture dictionary، درس 12 را یاد گرفتند و دعای پیش از غذا خوانده شد. کلمات lettuce, tomato, carrot, cucumber تدریس شد.
تکلیف: کلمات جدید تمرین شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز فیلم جدید را دیدند و همچنین تا صفحه 28 pencil control تکمیل شد.
تکلیف: کلمات شب یلدا تمرین شود

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: محمدشاهی، پگاه
فعالیت: دانش آموزان با شکل هندسی مربع آشنا شدند و یک نقاشی با این شکل هندسی در کلاس روی کاغذ رنگی کشیدند و در انتها در مورد چیزهایی که با این شکل هندسی کشیدند صحبت کردند.
تکلیف: تکلیف نداریم.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز کتابpencil control را تا صفحه 24حل نمودند و همچنین شعر جدید را تمرین کردیم و کلمات مربوط به جشن یلدا مرور شد.
تکلیف: کلمات مربوط به یلدا مرور گردد. پاورپوینت مربوطه در کانال اینا بارگزاری میشود

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: محمدشاهی، پگاه
فعالیت: موضوع non living things تمرین و مرور شد. ساختار های زیر تمرین شد: Nonliving things can not grow/change/move.
تکلیف: تمرین و مرور این ساختار ها در منزل صورت بگیرد.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز دروس گذشته میوه ها را همراه با کلمات و جمله جدید nuts اجیل,pomegranate انار,Hafez is a book یادگرفتند.
تکلیف: کلمات جدید مرور و تکرار شود. برای روز شنبه یک میز با مخلفات شب یلدا نقاشی و تزیین نمایند. مخلفات آن میتواند انار وهندوانه و اجیل و حافظ باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش آموزان امروز دروس گذشته را مرور نمودند و کلمات جدید در مورد شب یلدا pomegranate انار-watermelon هندوانه- و رنگ میوه ها و طعم آنها را یاد گرفتند.
تکلیف: کلمات جدید تمرین گردد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: