فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Basic 22
فعالیت: فردا آزمون زبان برگزار خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز جمله سازی با کلمات جادویی تمرین شد .
تکلیف: دانش آموزان جملات خود در جشن را تمرین کنند .

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز کلمات مهم برای امتحان را تمرین کردیم .
تکلیف: تکلیف نداریم

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز صدای ng را تدریس کردیم و روخوانی کلمات این صدا را تمرین کردیم .
تکلیف: فردا دانش آموزان دفتر زبان را همراه خود بیاورند .

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز صدای ng را معرفی کردیم و روخوانی کلمات با این صدا تمرین شدند .
تکلیف: صفحه ی 68 phonics notebook تکمیل شود .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: