فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Starters 22
فعالیت: فردا آزمون زبان برگزار خواهد شد.

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: مرور انجام شد
تکلیف: تکلیف نداریم

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: مرور انجام شد. Quiz از سوالات Wh گرفته شد.
تکلیف: دانش آموزانی که نمره ی کامل 3 نگرفته اند از سوال و جواب اشتباهشان دو بار در دفتر بنویسند فردا به همراه برگه ی امتحان به من تحویل دهند. ماه های زیر 3 بار در دفتر نوشته شوند January,February,March ,April

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: مرور انجام شد.
تکلیف: تکلیف نداریم .

زبان انگلیسی

مدرس: جعفری، پرنیا
فعالیت: درس 7 و 8 مرور شد.تمرینات ارسال شده در کلاس حل شد.
تکلیف: درس 5 و 6 مرور شود .تمرینات زیر حل شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: