فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Movers 22

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 45 تدریس شد و تمامی تمارین کتاب حل شد . دانش آموزان در کلاس جمله سازی کردند. آهنگ آذر ماه در کلاس تمرین شد .
تکلیف: تکلیف ندارند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 24 کتاب درسی تدریس شد . ویدئو درباره مثلثات پخش شد. تمارین کتاب حل شد و با کارت های درست و غلط تمارین چک شدند. پرسش کلاسی انجام شد.
تکلیف: مبحث مثلثات مطالعه شود.

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 45 کتاب درسی تدریس شد . دانش آموزان گرامر comparative adjective را یاد گرفتند. متن درس خوانده شد و به سوالات پاسخ داده شد. با انجام بازی تفنگ بادکنکی دانش آموزان گرامر را تمرین و تکرار کردند.
تکلیف: صفحه 39 کتاب کار حل شود و فردا کتاب کار همراه دانش آموزان باشد.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 36 کتاب science تدریس شد. یک ویدئو درباره opaque و transparent در کلاس پخش شد. درباره آنها در کلاس صحبت و تجزیه و تحلیل کردیم . با انجام بازی استوپ هوایی متن درس را مرور و تمرین کردیم.
تکلیف: درس سوم پرسش شفاهی خواهیم داشت

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 44 کتاب درسی تدریس شد . دانش آموزان با انواع متفاوت حالت چهره آشنا شدند و یکی از همکلاسی های خود را توصیف کردند . تمارین کتاب حل شد. اهنگ آذر ماه ، spelling bee و سوالات شب یلدا در کلاس تمرین شد. دانش آموزان تصاویر افراد متقاوت را توصیف کردند.
تکلیف: صفحه 38 کتاب کار حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه 106 کتاب درسی تدریس شد. دانش آموزان درباره یک تصویر در کلاس صحبت کردند. دانش اموزان متن درس را خواندند و به سوالات مربوط به متن درس پاسخ دادند و درباره متن درس صحبت کردند. درباره title مناسب متن درس نظرسنجی انجام دادیم . کلمات spelling bee یکبار در کلاس خوانده شدند. آهنگ آذر ماه در کلاس پخش شد.
تکلیف: pdfذیل جهت شرکت در مسابقه شب یلدا دانلود شود و مطالب حفظ شوند. دانش آموزان درباره موضوع ذیل یک پاراگراف بنویسند: What activities would you like to do if you go to sea camp? تکالیف در پرتال بارگزاری شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: عسکری، شقایق
فعالیت: صفحه54 کتاب درسی مبحث story تدریس شد. آهنگ آذر ماه در کلاس پخش شد . دانش آموزان با انجام بازی play the role متن درس را خواندند و درباره آن صحبت کردند.
تکلیف: صفحه 48 کتاب کار حل شود. تکالیف در پرتال بارگزاری شود. فایل کلمات spelling bee بصورت pdf بارگزاری شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: