فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Basic 23

زبان انگلیسی

مدرس: محمدشاهی، پگاه
فعالیت: ترکیب صداهای مربوط به حرف Dd مرور شد. Tricky word جدید تدریس شد : The جمله های مربوط به آن تمرین و تدریس شد. مثال : The man is sad. کلمه های صدای Dd تدریس شد.
تکلیف: جمله های مربوط به کلمه ی جادویی the در کتاب کار نوشته شود.(صفحه 19) کلمه های جدید مربوط به حرف Dd تمرین و مرور شود. دیکته تمرین شود.( فردا دیکته در کلاس خواهیم داشت )

زبان انگلیسی

مدرس: محمدشاهی، پگاه
فعالیت: ترکیب صداهای حرف Dd تدریس و تمرین با بازی در کلاس انجام شد.
تکلیف: ترکیب صداها از کتاب کار در صفحه 19 نوشته شود. ( کلمه ی جادویی the هنوز تدریس نشده و لطفا نوشته نشود.)

زبان انگلیسی

مدرس: محمدشاهی، پگاه
فعالیت: حرف جدید Dd ، صدای این حرف، اسم آن، action , شعر و نیز نحوه ی نوشتن آن تدریس و تمرین شد. بخشی از کتاب کار مربوط به این حرف نوشته شد.
تکلیف: نحوه ی نوشتن این حرف در منزل تمرین شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: محمدشاهی، پگاه
فعالیت: موضوع Body parts و هچنین حواس پنج گانه مرور شد.
تکلیف: مرور و تمرین حواس پنجگانه انجام شود: I can see with my eyes. مثال:

زبان انگلیسی

مدرس: محمدشاهی، پگاه
فعالیت: در ارتباط با شب یلدا در کلاس صحبت شد و دانش آموزان با چند جمله در مورد این شب آشنا شدند. مرور و تمرین صداهای گذشته همراه بازی انجام شد.
تکلیف: دیکته و ترکیب صداها تمرین شود و همچنین کلمات صداهای p , I, n در منزل مرور شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: محمدشاهی، پگاه
فعالیت: کلمات و ترکیب صداهای دروس گذشته مرور و تمرین و تکرار شد.
تکلیف: تمرین و تکرار ترکیب صداها و کلمات صدای h و m در منزل انجام شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: