فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه شیراز
کلاس: اول 5

ریاضی اول

مدرس: رحمن ستایش، زهرا
تکلیف: انجام صفحه3 کتاب ریاصی

نگارش اول

مدرس: رحمن ستایش، زهرا
تکلیف: انجام صفحه 9 کتاب فارسی علوی

فارسی اول

مدرس: رحمن ستایش، زهرا
فعالیت: اموزش نگاره یک و لوحه نویسی صفحه دو کتاب نگارش
تکلیف: انجام کتاب فارسی علوی صفحه 8
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: