آلبوم دستورزی اشنایی با دسته بندی و اعضای دسته

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/09/18
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار
آلبوم دستورزی اشنایی با دسته بندی و اعضای دسته

تصویر

دستورزی اشنایی با دسته بندی و اعضای دسته 2

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: