پریسا دلبندشاد

پریسا دلبندشاد

سخن دبیر سخن دبیر

شیوه تدریس من در کلاس به صورت تعاملی می باشد و با مثال های زیاد و تمرین های متنوع سعی در آموزش اصولی و عمیق را دارم.

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1392

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: